Dolleba Kiinnái

Juoigi Beirt Margrethe Oskal ja lávlu Ann-Mari Andersen searvaba Norgga vahkkui mii dollo Kiinná oaivegávpogis Beijingas boahtte vahku.

 

Berit Margrethe Oskal ja Ann-Mari Andersen
Foto: Sonia Nobrega

- Dá lea munnuide buorre liiba čatnat oktavuođaid dán stuorra riikkas. Smávva menestus (suskess) Kiinnás han lea stuorátgo stuorra menestus Norggas, muittuha Andersen.

Kinná lea sullii 9,6 miljon njealljehas kilomehtera stuoris ja riikkas orrot eambbogo 1,3 miljárdda olbmo. Oaivegávpogis Beijingas orrot sullii 14 miljon ássi.

Norgga kulturvahkku

Norwegian Culture Week álga boahtte vahkus Beijingas ja Oslo universitehta Searvegottefakultehta dat bovdii Ann-Mari Andersena maŋŋágo su ledje gullan lávlumin Oslo Spektrumas čakčamánus.

- Dakkaviđe go mu bovdejedje fárrui, de mun evttohin ahte Berit Margrethe Oskal maid galggašii bovdejuvvot. Sonhan lea čeahpes juoigi ja hirbmat miellagiddevaš ártista, čilge Andersen.

Ann-Mari Andersen ja Berit Margrethe Oskal álggaheigga árabuš dán jagi ovttasbargoprošeavtta maid leaba ovdanbuktán máŋgga sajis, earret eará Alianait! Arts Festiválas Kanadas geassemánus dán jagi.

Juoigan, lávlon ja máinnasteapmi

Áigomuš Norgga kulturvahkuin Kiinnás lea čájehit Norgga ja sámi kultur- ja musihkkaviidodaga.

Guovdageaidnolaš nissonolbmoguoktá konsearta lea boahtte vuosárgga. Konsearttas soai ovdánbuktiba sihke árbevirolaš Norgga lávlagiid ja sámi musihka, ja maiddái sálmmaid, luđiid ja muitalusaid.

Soai leaba maid mielde máinnastallanbottus mas leat sihke stálut, troallat ja feara makkárge máinnaseallit. Okta máidnasiin lea gohčoduvvon "Mo illu ja lihkku bođii Sápmái" (How joy and happiness came to Sápmi).

Ovttasbargu eará eamiálbmogiiguin

Ann-Mari Andersen mielas lea maid miellagiddevaš go Kiinnás leat máŋgga minoritehtaálbmoga. - Mun lean dieđihan ahte moai hálidivččiime deaivvadit olbmuiguin geat gullet Kiinná minoritehtaide. Dathan lea hui miellagiddevaš, lohká Andersen.

- Moai letno sávvan beassat deaivvadit eamiálbmotmusihkkáriiguin. Munno doaivva livččii singuin beassat čuojahit, juoiggadit ja lávllodit ovttas. Mas dan diehtá, dáshan maid sáhttá riegádit miellagiddevaš ođđa musihkka, sávašii Ann-Mari Andersen.

Gávnnadan ovttasbarggus

Ann-Mari Andersen lea dovddus artista sámi servodagas, ja lea almmuhan máŋga cd-skearru iežas lágádusas. Geassit goarkŋui son nuppi sadjái dovddus Norsktoppen-listtus ođđa lávlagiinnis "Du lahka". Son lea maid dovddus girkokonsearttaid oktavuođas.

Biret Margrethe Oskal lea vuosttažettiin juoigi, muhto maid lávlu, ja son almmuhii iežas vuosttaš cd-skearru mannan beassážiid. Son ovdanbuktá sihke árbevirolaš luđiid ođđamállet jietnagovain ja ođđamállet lávlagiid main vuhtto árbevirolašvuohta.

Soai leaba rievtti mielde hui goabbatlágán artisttat hui goabbatlágán musihkkastiillain, muhto leaba gávdnan vuogi ovttastahttit iežaska goabbatlágánvuođaid mii doaibmá bures ja man boađus lea kultuvrralaš diibmu mas seaguheaba lávlagiid, luđiid ja muitalusaid.

Ann-Mari Andersen ja Berit Margrethe Oskal leaba jo mearridan maid soai Kiinnás áiggošeigga oastit juovlaskeaŋkan fulkiidasaska ja ustibiidasaska: kiinnálaš silkkiid ja bearraliid.