Daelie sïjhtieh ov-juvre politihkem staeriedidh

Noerhte trøndelaagen fylhke digkien politihkerh, daam ov-juvre politihkem laejhtieh. Daelie maam tjoeveribie darjodh.

Gaupe med unger

Ov-juvre latjkem laejhtieh.

Foto: Forsberg / SCANPIX

Daan våhkan Noerhte Trøndelaagen fylhkedigkie tjåanghkanamme. Dæjstan stoerre digkiedimmie, daan ov-juvre latjken bijre sjidti. Nøørjen barkoebielien krirrien (AP), saemien politihkere, Inger Marit Eira-Åhren daam ov-juvre latjkem laajhta.

Inger Marit Eira-Åhren.

Nøørjen barkoebielien krirrie (AP) Inger Marit Eira-Åhren akte dejstie mij sæjhta daam ov-juvre politihkem staeriedidh.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Laejhteme.

–Mov mielesne, daate ov-juvre latjkoe, nåakemes nænnoestimmie maam Nøørje naan aejkien dorjeme. Daelie mijjieh Noerhte Trøndelaagesne tjoeveribie vuesiehtidh guktie dam aamhtesem gïetedalleme jih guktie daate ov-juvre reereme sjidti, Eira- Åhrene jeahta, daan Trøndere plaaran.www.t-a.no/nyheter/article10409042.ece

Krirrien voelpe, Carl Sitter Geving, daam aamhtesem interpellasjovnen tjïrr lutnjesti - tjaalege gyjhtjelasse- fylhkeraaran jih Tor Erik Jensense (H).

– Mijjien dååjretallemh vuesehte, guktie ov-juvre dajvide juakeme jih maan jijnjem bovtsh fierhten biejjien teehpebe. Dah ov-juvrh jeatjah-laakan dåemiedieh guktie Stoerredigkie sæjhta. Eira -Åhrene jeahta.

Skodtedh staeriedidh.

Fylhketjïelte edtja raeriestimmem Ap, KrF jih Å nænnoestidh, guktie edtjieh daam ov-juvre latjkem jaepien 2015 staeriedidh.

Dah aamhtesh vihkielommes.

Regiovnale ov-juvre reeremem jih ov-juvre moenehtsidie nænnoestidh.
Ov-juvride abpe Nøørjesne juekedh. Tjaalege guktie dihte ov-juvre reereme edtja årrodh. Man gellieh ov-juvrh,fierhten dajvesne tjaakanieh jih ov-juvride vihtiestidh. Juakaldihke dajvh jih vijreme.