NRK Meny
Normal

Orre jih stoerre ïedtje Saemien Sijten orre gåetien bijre

Saemien Sijte gellie jaepieh beetneh-vierhtiem vuarteme guktie maehtieh orre gåetiem bigkedh. Raeriem daelie åådtjeme ,tjuerieh jeatja soejkesjem daarjodh.

Saemien Sijte

Saemien Sijte, Snåasesne.

Foto: Ristin Persson / NRK

Åvtehke Stoerredigkien kultuvrekommittesne Svein Harberg (H) Saemien Sijten gåajka mïnneme .Dihte daan aavone dahkoe åadtjoeji båetedh.

Svein Harberg

Åvtehke kultuvrekommittesne Svein Harberg.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Daelie manne åadtjoem jijtje Saemien Sijtem vuejnedh. Daate lea joekoen kultuvre byjrese. Daate gåårtjege jih nåake gåetie daelie. Daate orre gåetie sjædta joekoen vihkeles jeahta Harberg. Daate mov dïedte sjædta jih daam buektiehtidh.

Stoerre ïedtje

Saemien Sijte gellie politihkerh gaavnesjamme mij daam seamma gåetiem vuajneme. Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum tuhtjie vihkeles båetieh.

Birgitta Fossum

Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum.

Foto: Ristin Persson / NRK

–Daate lea vihkeles diekie båetieh. Mijjieh ïedtjege fierhten aejkien sjidtebe jih daan mijjien aamhtesen åvteste tjoeveribie tjeebredh. Håhkoem åtnam beetneh- vierhtieh joe tjaaktje budsjedtesne båata, jis ij leah daam, dellie tjoeveribie orre soejkesjem åadtjodh jeahta Fossum.

Vaestiedasse

Daelie edtja Svein Harberg daan sov paartijene rååresjidh jih aaj dah jeatja partije ektesne raarastalledh daan bijre. Gåessie vaestiedasse båata?

– Daelie tjuerieh reeremissnie jih departementesne jih stoerredigkesne raarastalledh. Vihkeles daelie gaajhk meatan jih daan bijre laatjkedh. Manne edtjem pryøvedh jih daalvan vaestiedidh jeahta Harberg.

Orre soejkesje

Saemien Sijten, orre gåetiem ussjedamme bigkedh dennie Horjemstangen, Snåasesne dihte stoerre jih dovres. Snåasen tjïelten åvtehke Vigdis Hjulstad Belbo tuhtjie vihkeles Svein Harberg dïedtem saemien Sijten bijre vaalta.

Vigdis Hjulstad Belbo

Snåasen tjïelten åvtehke Vigdis H Belbo.

Foto: Piera Balto / NRK

– Guktie daelie dihte gåetien soejkesje lea, dellie guarkeme tuhtjieh daate dovrehke sjædta. Daelie tjoeverieh daam soejkesjem vihth giehtjedidh jih kanne maam jarkoestidh.