Orre boelven båatsoe burrijh

Noerhte-trööndelaagen fylhkenålman båatsoe konferaanse, edtja noerh boelven perspektijvem lutnjestidh.

Reinsdyr

Daan jaepien båatsoe konferanse Stientjesne.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Noerhte-trööndelagen båatsoe konferaanse daan jaepien 15-16.3. 2016 Tingvold Park hotellesne Stïentjesne. Daan jaepien daan aamhtesen bijre raarastellieh, Gåessie noerh boelve aalka.

Dah noerh tjuerieh ïedtjeles årrodh jih maahtoem dååsteme, båeries boelveste jis båatsoem edtjieh åvte beajjan evtiedidh.

Daate tjåanghkoe edtja orre tïjjen mietie mietiedidh jih daam reereles/administratijve barkoem vuesiehtidh. Mubpie tjåanghkoe biejjien, edtjieh daejtie sïjti soejkesjh jih eatneme nuhtjeme kaarhten bïjre rååresjidh jih guktie gåarede bovtsen bearkoem doekedh.

Daate tjåanghkoe daerpies, jïjnjesh sijhtieh båetedh jih daan jaepien daate tjåanghkoe noerh boelven båatsoe saemide, Noerhte Trööndelaagen fylhken ålma bievnede.