Orre åssjalommes

Orre åssjalommes jih båatijen biejjien åvteste barkedh, daan mietie edtja Ellinor Jåma, NBR båatsoe åårganisasjovnem lijredh.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Jåma voestemes åarjelsaemien nyjsenæjja mij NBR åvtehkine veeljesovveme.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Ellinor Jåma veeljesovvi goh åvtehke Nøørjen Båatsoe Rijhkesiebrien (NBR) åårganisasjovnesne. Daate rijhketjåanghkoe minngemes hieljen Vadsøsne.

Garmare jih dåajmijes, mannem NBR åvtehkine veeljeme, mov gïknjelassh båetieh, jeahta Jåma.

– Manne vuajnam NBR maahta jijnjem goh åårganisasjovne darjodh. Jih daam nuepiem edtja manne doerelidh, jeahta Jåma.

Båatsoe jielemem ektiedidh, orrestidh, jih orre åssjalommes, edtja båatije biejjien NBR åårganisasjovnem nænnoestidh.

Jåma vuajna daerpies struktuvre jarkoestimme jih aaj ïedtjije laakan barkedh dah stoerre aamhtsi gujmie.

– Båatsoe jieleme Nøørjesne stoerre haestemem åtna jih stoerre tjoeperh. NBR edtja barkedh jih bovtselåhkoem Finnmarkesne sjïehtedidh, Nøørjen-Sveerjen båatsoekonvensjovne jih dihte ov-juvre tjoeperdimmie