Hopp til innhold

Vil ha Aili som president

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår Aili Keskitalo som presidentkandidat til sametingsvalget 2013.

Aili Keskitalo

NSR-leder Aili keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Landsstyret er glade og lettet for at Keskitalo lar seg nominere som NSRs presidentkandidat, sier organisatorisk nestleder i NSR Gunn-Britt Retter og NSRs politiske nestleder Inge Even Danielsen.

Søndag var styret samlet i Karasjok for å avklare hvem de ønsker som sin kandidat til å lede Sametinget etter valget neste år. Den endelige avgjørelsen tar NSR-landsmøtet, som avholdes i Tromsø i slutten av oktober.

LES OGSÅ: De mest aktuelle kandidatene

LES OGSÅ: Ingen folkefavoritt til jobben som ny sametingspresident

– Diplomatisk og samlende

Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter

Organisatorisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Gunn-Britt Retter.

Foto: Kenneth Hætta, Sametingets pressebilde

Landsstyret viser til at Keskitalo har politisk erfaring og menneskelige egenskaper som gjør henne godt egnet til å påta seg dette vervet igjen.

– Som NSR-leder over flere år har hun opptrådt som en diplomatisk og samlende leder, sier Gunn-Britt Retter.

– I sitt verv som tidligere sametingspresident og nå parlamentarisk leder for NSRs sametingsgruppe har hun i tillegg vist seg som en modig og verdig president for samefolket, legger hun til.

Keskitalo var sametingspresident for Norske Samers Riksforbund fra 2005 til 2007. Hun har vært leder for NSR fra 2003 til 2005, og fra 2008 fram til i dag.

LES OGSÅ: – Keskitalo er den beste kandidaten

LES OGSÅ: Han er ikke presidentkandidat

Førstevalg

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars.

Visepresident i Sametinget, Laila Susanne Vars (Árja)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Partiet Árja er den eneste av de samepolitiske partiene og listene som allerede har avgjort hvem deres presidentkandidat er, nemlig sittende visepresident i sametinget, Laila Susanne Vars.

Denne avklaringen tok Árja allerede i vinter da årsmøtet valgte Vars til sin presidentkandidat.

Landsstyret i NSR påpeker at valgkampen har for deres del også vært i gang lenge. Med helgens vedtak i Karasjok ønsker styret å tydeliggjøre at Keskitalo har landsstyrets ubetingede støtte.

– Aili Keskitalo er uten tvil vårt førstevalg til å få NSR tilbake i ledelse på Sametinget, sier Retter.

Det gjenstår å se om NSR sitt Landsmøte også er like tydelige på at Keskitalo er deres beste kort i kampen om makta på sametinget. I forbindelse med forrige sametingsvalg hadde Keskitalo ingen reelle motkandidater innad i NSR, og mye tyder på at det er situasjonen også ved valget neste år.

Mens NSR gjør sitt endelige valg av presidentkandidat i slutten av oktober, venter Arbeiderpartiet til februar 2013 med å velge sin sametingspresidentkandidat.

Egil Olli og Aili Keskitalo

Egil Olli (Ap) og Aili Keskitalo (NSR). I september 2007 overtok Olli som sametingspresident, etter at Keskitalo gikk av på grunn av uenighet med enkeltmannsliste. Siden har Olli vært sametingspresident. Han tar ikke gjenvalg i 2013.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.