Ođđasat - Åarjelsaemien

 • Sæjhta saemien sijjennommh

  Guevtelie Saemieh NSRen åejvie Thomas Ole Andersen aktene brieviem Plassjen tjieltese tjaaleme gosseh daelie Plassje meatan saemiengielen reeremedajvese dellie tjoevere Plassje saemien sijjen nomme skilhtesdidh saemien gielese. Jih daan gaavhtan Guevtelie saemieh, tjieltem eevtjieh aktene sijjennomme doehkiem tsegkedh mij ulmie leah nommem saemiengielesne buektedh tjieltese. Jih Guevteli Saemieh Unni Fjellheim nommedaehteme dam doehkese dej åvteste tjahkasjidh.

 • Golme sijhtieh kordinatore sjidtedh

  Golme almetjh lea syökeme koordinatore baarkoe Plaasjen tjieltesne. Snjaltjen voestes biejjien daan jaepien Plaasjen tjielte saemiengïelen reeremetjïeltine sjïdti. Dah mah syökeme lea Ida Marie Bransfjell, Plassje, Svein Ole Granefjell, Glåmos, Åsa Virdi Kroik, Lyjmede

 • Skïemtjegåetie sjïehtedimmie

  Daelie almetjh Härjedaelijste maehtieh Plaasjese båetedh gosse skiemtje. Daate sjïehtedimmie dorje almetjh maehtieh jis Staarese jallh Plaasjese veeljedh. Lea 22 mïjlh Bïenjedaeleste Staarese, jih ajve tjïjhtje Plaasjese.

 • Våårenjassh jïh baahke lij haesteme

  Gåebrien sijte åtneme stoerre haesteme daan giesien dan gaavhtan baahkes lij. Eah doesth botvsh geadtan tjööngkedh jih miesieh mearhkodh, dam jeahta åvtehke Inge Even Danielsen plaaran Retten.no. Aaj stuerebe dåeriesmoerh våårenjassigujmie, dovne gierhkie, snöölhke, råate jih aarhtse. Danielsen ij riekte daejrieh man gellieh botsvh gaarvenin.

 • Åarjelsaemien applikasjovne

  Saemien sijte Snåasesne jih Gaaltije Staaresne Sveerjen bealesne ussjedeminie ektesne aktene rasteles Appe darjedh goktie ulmie leah maahtoem åarjelsaemien histovrie,kultuvre jih jielemen bijre bievnedidh. – Mijjen ulmie lea orre teknologijje aelkedh nuhtjedh guktie jienebh almetjh jaksedh magkeres maahtoe jih bievnesje gååvnesjeminie mijjen institusjovnij mietesne,Saemien sijten direktøøre Birgitte Fossum plaerese Snåsningen jeahteme.
  Saemien sijte jih Gaaltije ektesne dam prosjeektesne jih dihte Beavnardahka gååhtjoe. Ulmie lea prosjeektem buektedh dåarjoehtidh interreggen tjirrese jih dåarjoeh Nøørjen kultuvrenraereste

Nyheter på samisk
Snåasen tjielte orre åvhtege åadtjemme saemien giele jih kultuvre. Inger Marit Eira Åhren aalkeme baarkedh daan gijren jih sov ulmie dennie barkoesne leah Snåasen tjielte gaalkebe jieneb saemien sjidtedh jih sov ulmie leah ahte snåase gaalkebe dihte bøøremes guektengielen tjielte sjidtedh nøørjesne saemiengihtjelasside lutnesdidh.
Borgemánu 21. beaivve son dolle Bergenii gos jođihišgoahtá Norge Rundt TV-prográmma. Norge Rundt -prográmma lávejit gohčodit guovlluid TV-magasiidnan, mas oaidnit iešguđetlágan beaivválaš vásáhusaid miehtá Norgga. Máttasámi nisu Vaino Rensberg bargá beaivválaččat NRK Sámis, ja mii sávaimet lihku Vainoi.