Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Vil ha obligatisk samisk i Kåfjordskolen

  Ett av flere fremtidsmål i samarbeidserklæringa til flertallet i Kåfjord kommune er å «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

  – Jeg syns vi bør trykke til, sier Kåfjord-ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til Ruijan Kaiku.

  3. oktober presenterte han Fossenerklærniga for kommunestyret og overleverte den til kommunedirektøren under konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord.

  Fossenerklæringa er den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram.

  Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Støtte til samisk litteratur

  Sametingsrådet har bevilget til sammen 792 440 kroner i støtte til samisk litteratur. Midlene går til oversettelse av litteratur til sørsamisk og lulesamisk, tegneserie og barnebok.

  Trøndelag fylkeskommune får 570 000 kroner til oversetting av åtte bøker i fysisk form, samt ti videobøker. Trøndelag fylkeskommune, med fylkesbiblioteket som prosjektleder, har over mange år oversatt bøker til sørsamisk, og også til pitesamisk og umesamisk. I tillegg har de de siste årene produsert videobøker og lydbøker etter ønske fra foreldre og andre som har kommet med tilbakemelding på hvilke behov de har med tanke på samisk litteratur og språk.

  – Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid med å oversette bøker for barn og ungdom til sørsamisk har vært et uunnværlig arbeid for å få mer tilgang til litteratur på sørsamisk. Det er viktig for språkutviklingen at det er litteratur tilgjengelig. Videobøkene som har vært produsert de siste årene har vist seg å være veldig populære både blant unge og voksne med tanke på språkopplæring, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

  Samiske bøker
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Dåarjoe saemien lidteratuvrese

  Saemiedigkieraerie lea tjåanghkan 792 440 kråvnah dåarjojne saemien lidteratuvrese dåårjeme. Vierhtieh jarkoestæmman lidteratuvreste åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelese, guvvieraajrose jïh maanagærjese.

  Trööndelagen fylhkentjïelte 570 000 kråvnah jarkoestæmman gaektsie fysiske gærjijste, jïh luhkie videjovegærjide åådtje. Trööndelagen fylhkentjïelte, fylhkengærjagåetine goh prosjekten åvtehke, lea gærjah åarjelsaemien gïelese jarkoestamme gellie jaepieh, jïh aaj pijtesaemien jïh upmejesaemien gïelese. Lissine lea videjovegærjah jïh tjoejegærjah dorjeme dej minngemes jaepiej, sjaavnjoej mietie eejhtegijstie jïh mubpijste mah beavneme sijjen daerpiesvoeti bïjre saemien lidteratuvren jïh gïelen sisnjeli.

  – Trööndelagen fylhkengærjagåetien barkoe gærjah jarkoestidh maanide jïh noeride åarjelsaemien gïelese lea joekoen vihkele barkoe orreme guktie vielie lidteratuvre åarjelsaemien gïelesne åådtjeme. Gïeleevtiedimmien gaavhtan lea vihkele lidteratuvre gååvnese. Videjovegærjah mejtie lea dorjeme doh minngemes jaepieh leah joekoen vietseles orreme dovne noeri jïh geerve almetji gaskem, gïelelierehtimmien gaavhtan, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Bøker på biblioteket i Nesseby
  Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK