Hopp til innhold

Orre laanteståvroe Sámiid Duodjisne

Dan hieljien lij laantetjåanghkoe organisasjovne Sámiid Duodji.

Laanteståvroe männgan laantetjåanghkoe 2022 lea: åejvie Catarina Utsi, minngebeåejvie Sissel Johnsen, Nuorta-Finnmárku, Mattias Harr, Duodje Nordlánnda, Unni Fjellheim (Åarjel Saemien Dajve), Oddveig Nymo Dalbakk (Romsa) jïh Randi Josefsen (Gaska-Finnmárku).

Aamhtesidie aamhteselæstosne lij mïelide Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne, organisasjovnestruktuvre, ohtseme orre regijovneste Helgelandda.

Ij naan duedtiebaakla dan jaepien dannasinie lea fïerhten mubpien jaepien.
Evtebe jaepen 2021 lij Solveig Lovise Johannessen jïh Solveig Tangeraas Duodjibaalka åadtjoejin.

samiid duodji ståvroe 2022
Foto: Samiid duodji / NRK