Hopp til innhold

Ber om å fryse omsetningene i ulovlig vindkraftverk på Fosen

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at regjeringen iverksetter umiddelbare tiltak, i samarbeid med reindrifta på Fosen og Sametinget, som avslutter menneskerettsbruddet på Fosen.

NSR mener det er skammelig at norske myndigheter ennå ikke har gitt en offentlig beklagelse overfor reindriftssamene på Fosen.

NSR krever derfor at omsetningene som er generert av de ulovlige vindkraftverkene skal fryses.

NSR viser til dommen fra Høyesteretts storkammer av 11.oktober 2021 hvor Høyesterett konkluderer med at vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraftutbygging på Fosen er ugyldig fordi det krenker samenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Vidar Andersen
Foto: Dan Robert Larsen / NRK