NRK Meny
Normal

Ny rapport: – Funksjonshemmede samer sliter med hjelpeapparatet

Personer med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn opplever vansker i møter med hjelpeapparatet.

rullestol eldre

Illustrasjonsbilde av et menneske med rullestol.

Foto: Marita Andersen / NRK

Rapporten Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser ble nylig offentliggjort, og avdekker at samer med funksjonsnedsettelser møter kulturelle og språklige barrierer i kontakt med hjelpeapparatet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) støtter prosjektet Personer med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn, et nordisk samarbeid som administreres av Nordens Välfärdscenter (NVC).

Som en del av dette arbeidet har forskere ved UiT gjennomført studien om situasjoner til samer med funksjonsnedsettelser i Norge.

Naturlig variasjon

I den tradisjonelle samiske kulturen betraktes funksjonsnedsettelser som en del av den naturlige variasjonen blant mennesker, og det legges vekt på å gi alle individer en funksjon de kan fylle i samfunnet.

Rapporten finner at det offentlige tjenestetilbudet i liten grad forstår og verdsetter den kulturspesifikke samiske tenkemåten.

Anna Bjørshol

Avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.

Foto: Nyebilder.no

– Denne rapporten synliggjør behovet for å innhente mer systematisk kunnskap om levekårene til gruppen og i hvilken grad samer med funksjonsnedsettelser mottar likeverdige offentlige tjenester. Lanseringen av konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er et viktig bidrag til å styrke tjenestetilbudet til denne gruppen, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.

Velger bort samisk språk og identitet

Rapporten viser at det er et stort mangfold når det gjelder hverdagslivet, overgangserfaringer og demokratisk deltagelse blant samer med funksjonsnedsettelser.

Samer med funksjonsnedsettelser erfarer at hjelpeapparatets hovedfokus ligger på funksjonsnedsettelsen og lite på samisk bakgrunn og forståelsesmåter.

Studien viser at enkelte personer med funksjonsnedsettelser opplever at de er nødt til å velge bort samisk språk og identitet for å få et faglig godt tilbud.

– Det er bekymringsfullt at det offentlige tjenestetilbudet ikke ser ut til å ivareta personer med funksjonsnedsettelser med samisk bakgrunn. Funnene fra denne studien indikerer at gruppen opplever en dobbel diskriminering der samisk identitet og funksjonsnedsettelser spiller inn, sier Bjørshol.

Manglende deltakelse blir resultatet

Rapporten viser at rettighetene til samisk opplæring blir ikke godt nok ivaretatt for denne gruppen og mange har opplevd mobbing i skolen, både av samiske og av andre medelever.

Når det gjelder demokratisk deltagelse ser samisk bakgrunn ut til å fremme engasjement og aktivitet i samfunnslivet, mens funksjonsnedsettelsen er et forhold som bidrar til manglende eller redusert deltagelse.

For øvrig ser samer med funksjonsnedsettelse sin deltagelse i demokratiske prosesser i liten grad ut til å skille seg fra andres deltakelse.

Samtidig opplever mange samer funskjonsnedsettelser at de ofte må forsvare samiske interesser i enhver sammenheng.