Normal

Ny forskrift for vårjakt på ender

Miljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift for vårjakta på ender i Kautokeino. Den nye forskriften gjelder fra fredag og til og med 2022.

Andejakt
Foto: Privat

Miljøverndepartementet har gjort enkelte endringer i forskriften som skal gjelde til og med i 2022.

Vårjakt på ender er en gammel tradisjon i Kautokeino, og har hatt og har fortsatt en sterk kulturell forankring i den samiske delen av lokalbefolkningen.

Halverer fellingskvoten

Miljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift som avviker fra tidligere forskrift på følgende punkter:

  • Det gis ikke lenger adgang til å drive vårjakt på arten havelle.
  • For de gjenværende artene siland, stokkand og toppand reduseres fellingskvoten fra 300 til 150 hannfugl pr. år. Grensen for årlig uttak av toppand opprettholdes på inntil 100 hannfugl.
  • Det tas inn en bestemmelse om at dersom bestandsforholdene for arter endrer seg vesentlig, kan Direktoratet for naturforvaltning gjøre endringer mht. kvote og arter.
  • Videre tas det inn en bestemmelse om plikt for Finnmarkseiendommen/Kautokeino kommune til å rapportere hvert 5. år om vårjaktens bidrag til samisk kultur.

Ikke nok til et måltid

– Vi har ca. 150 jegere i Kautokeino, og forslaget om løyve til å felle 150 fugler vil ikke være nok til ett måltid, sa Johan Anders Somby i Samisk fangst og utmarksforening for noen uker siden.

Norsk ornitologisk forening, NOF har i et høringsnotat til Miljøverndepartementet foreslått at man forbyr vårjakt på ender i Kautokeino.

NOF mener likevel det er på høy tid at ordningen med vårjakt i Kautokeino kommune avvikles permanent siden den bryter med nærmest alle prinsipper i norsk og internasjonal viltforvaltning.

Hverken ordføreren eller varaordføreren i Kautokeino svarte da vi ønsket en kommentar til denne saken lørdag.