– Et spill for galleriet

I morgen er det møte og befaring om innsigelsene i reguleringsplanen for den omstridte Nussir-gruva. Sjøsame Torulf Olsen mener at tidspunktet for befaringen er latterlig.

Rein i Repparfjord

Denne reinflokken i Kvalsund har slått seg ned ved Repparfjorden for kvelden.

Foto: Bente Bjercke

– Denne befaringen er et spill for galleriet. Det er latterlig å ha en befaring på en tid av året, når snøen dekker det man skal se. Da blir det bare å sitte i en buss og se ut av nedrimede vinduer. Som sjøsame føler jeg meg rettsløs i denne saken, sier Torulf Olsen.

Torulf Olsen

Torulf Olsen mener at Miljøverndepartementet har lagt befaringen i Kvalsund på et merkelig tidspunkt. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Foto: Privat bilde


Han er også medlem av Vest-Finnmark Jeger-og fiskerforening, (VFJFF), som forvalter villaksstammen i Repparfjordelva.

Innsigelser

Miljøverndepartementes sluttbefaring er det første steget på avgjørelsen om det blir gruvedrift i Kvalsund eller ikke. Både Sametinget og Reindriftsforvaltningens områdestyre i Vest-Finnmark har kommet med innsigelser mot Nussirs planlagte gruvedrift.

Fiskeridirektoratet sendte også innsigelse mot reguleringsplanen, men etter at fristen gikk ut. Innsigelsen ble derfor avvist av Kvalsund kommune.

Folldal verk

Bilde fra Kvalsund. Til venstre kaia og Repparfjorden, hvor utskiping av malm kan foregå. Til høyre adminstrasjonsbygningen til Folldal verk, som drev kobbergruve på 1970-tallet.

Foto: Bente Bjercke

Miljøverndepartementet har likevel invitert direktoratet på befaring.

– Vi ønsker å få saken opplyst så godt som mulig. Siden sjødeponi utgjør en så stor del av reguleringsplanen, synes vi det er riktig å invitere Fiskeridirektoratet og Fisk-og kystdepartementet til møtet, sier Martine Løvold, saksbehandler i Miljøverndepartementet.

Hun har ingen kommentar til Olsens uttalelse om tidspunktet for befaringen.

Mislykket mekling

Kvalsund kommune stiller seg positive til gruvedriften, men kommunens reguleringsplan er ikke gyldig så lenge det er innsigelser mot den. Ifølge plan- og bygningsloven er kommunens reguleringsplan ikke gyldig så lenge det er innsigelser mot den.

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy meklet mellom partene i innsigelsessaken i fjor, men forsøket på å oppnå enighet strandet.

Dermed ble det Miljøverndepartementet som skal avgjøre saken. Nussir har allerede søkt om utslippstillatelse av gruveavfall i Repparfjorden, men Klima-og forurensningsdirektporatet kan ikke gi utslippstillatelse så lenge innsigelsene fra Sametinget og områdestyret står mot reguleringsplanen.

– I følge plan-og bygningsloven skal alle reguleringsplaner som ikke blir løst lokalt, sendes Miljøverndepartementet for å avgjøres der. Om Miljøverndepartementet godjenner planen, er det ofte flere tillatelser som må på plass. I Nussir-saken dreier det seg om en utslippstillatelse fra Klima- og forurensningsdrirektorate, opplyser Martine Løvold.

Møte og busstur

Det er Miljøverndepartementet, sammen med Fylkesmannen i Finnmark og Kvalsund kommune, som arranger befaringen. I forkant av bussturen som frakter Sametinget, Reindriftsforvaltningens områdestyre i Vest-Finnmark samt fire departementer og fire direktorater langs Repparfjorden, skal det være møte på Kvalsund rådhus.

Ca. tredve personer kommer til å delta på befaringen, opplyser Løvold i Miljøverndepartementet.

– Møtet er åpent for de som ønsker å komme. Men møtet er ikke annonsert, sier Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark.

– Ikke invitert

Verken VFJFF eller Norges Naturvernforbund, som begge har levert høringsuttalelser i saken, hadde fått invitasjon til møtet da NRK Sápmi tok kontakt tirsdag kveld.

– Vi har invitert oss selv, sier Svein Lund fra Norges Naturvernforbund.

– Vi håper at en fra oss har anledning til å dra, sier nestleder i VFJFF, Knut Altmann.

Adam Klemet Hætta er reindriftsagronom i Vest-Finnmark. Han har invitert reineierne fra Fiettar.

– Vi har invitert med oss leder og nestleder fra reinbeitedistrikt 22, siden de vil bli mest berørt av gruvedriften, sier han.

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy skal lede befaringsmøtet i Kvalsund.

– Jeg skal lede møtet, bekrefter han.

Gunnar Kjønnøy

Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy leder møtet.

Foto: Hege Wallenius

Midt i kalvingsområdet

Nussir ASA vil hente ut kobber fra fjellene Nussir og Ulveryggen. Oppredningsverket skal ligge der Folldal Verk drev kobbergruve på slutten av 1970-tallet.

Det planlagte gruveområdet ligger midt i kalvings-og beiteområdet til reinbetedistriktet Fiettar. Det kjemikalieblandede gruveavfallet skal slippes ut i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Det har kommet flere kritiske høringsuttalelser til utslippssøknaden.

Varsler oppvask om samiske rettigheter

Ragnhild Marit Sara, som er juridisk rådgiver for og nestleder i Reinbeitedistrikt 22, varsler offentlig oppvask om det blir gruvedrift i Kvalsund. Hun mener staten bryter med sine grunnleggende menneskerettslige forpliktelser i gruvesaken.

Ragnhild Marit Sara

Juridisk rådgiver for Fiettar, Ragnhild Marit Sara, etterlyser statens evne og vilje til å følge grunnlegende menneskerettigheter.

Foto: Bente Bjercke

– Jeg har på nåværende tidspunkt ingen kommentarer til media, annet enn at fra Reinbeitedistrikt 22 sitt ståsted er planene om oppstart av gruvedrift midt i kalvings- og beiteområdene til Fiettar, et spørsmål om statens evne og vilje til etterlevelse av sine Grunnlovs- og menneskerettighetsforankrede forpliktelser, skriver Sara i en epost til NRK Sápmi.

Hun fortsetter med å skrive:

– Dette inngrepets skadeomfang og Fiettars svært pressede situasjon fra før av, utgjør til sammen konsekvenser som totalt sett vil gi grunnlag for en offentlig oppvask uten sidestykke i samisk rettslig sammenheng.

Leder i reinbeitedistrikter, Mikkel Nils M. Sara, bekrefter at de vurderer å gå rettens vei.

– Vi er åpne for å gå rettens vei, men det er vurderinger vi gjør underveis. Vi kommer til å forsøke ulike måter for å sikre reinbeitedistriktet Fiettar, sier leder i reinbeitedistrikt 22, Mikkel Nils M. Sara.

Miljøverndepartementes saksbehandler ønsker heller ikke å kommentere utspillet fra Fiettar.

Fastholder innsigelsene

Sametingets miljøansvarlige, Vibeke Larsen, (AP) bekrefter at Torvald Falchs og Jon Petter Gintal deltar fra Sametingets administrasjon.

– Sametinget fastholder sine innsigelser i saken, sier hun.

Alvorlig forurensning

Havforskningsinstituttet mener at det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden vil føre til en alvorlig forurensning av fjorden "Tungmetallforurensningen av kobber vil alene være nok til å fraråde utslippstillatelse" skrev instituttet i sin høringsuttalelse.

Villaks

Villaks hopper i Repparfjordfossen, på vei tilbake fra havet. Den søker seg tilbake til elva den er født i for å gyte.

Foto: Bente Bjercke

Ifølge Nussirs egne konsekvensutredning, vil innholdet av kobber i porevannet som skal slippes ut i Repparfjorden være tre ganger så giftig som det Klima-og forurensningsdirektoratet selv definerer som akutt toksisk.


Da nærings-og handelsminister Trond Giske forrige uke lanserte regjeringens mineralstrategi, åpnet han for staten kunne overstyre kommune som ikke selv ville ha gruvedrift, og at fjordene kunne brukes som søppelplass for gruveavfall. Dermed blir Norge et av få land i verden som tillater bruk av sjødeponi.

Fire departementer og fire direktorater deltar på møtet i Kvalsund:

Miljøverndepartementet, Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri-og kystdepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeridirektoratet, Klima-og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning og Direktoratet for naturforvaltning. I tillegg kommer Kvalsunds ordfører Ragnar Olsen, Nussir-direktør Øystein Rushfeldt og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Holder ikke mål


Knut Altmann i VFJFF, som også er biolog, er kritisk til saksbehandlingen. Han mener at Nussirs konsekvensutredning er mangelfull.

– Det ikke er samsvar mellom Nussirs reguleringsplan og utslippsøknad. Nussir har søkt om utslipp et annet sted enn det som er utredet i reguleringsplanen, sier Altmann.

Knut Altmann

Her ryggen til Knut Altmann mens han fisker i Repparfjordelva.

Foto: Bente Bjercke

– Strømmålingene som er gjort i Repparfjorden holder ikke mål. Det er ikke tatt samtidige målinger av strømmen i bunn, topp - og midtsjiktet av fjorden. Slike målinger bør gjøres gjennom ett år. Strømmåleren som lå på bunnen av fjorden var defekt, fortsetter han.

Ønsker sameksistens med reindrifta

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, tilbakeviser Altmanns uttalelser.

– En konsekvensutredning er et produkt av en lovpålagt prosess i forbindelse med plan-og bygningsloven. Vi har gått lenger i vår utredning enn det vi er pålagt å gjøre. Vi har søkt om utslipp i det området som er konsekvensutredet i reguleringsplanen. Strømmålingene i Repparfjorden er holdbare, sier Rushfeldt.

Direktøren respekterer at reindrifta og fiskerinteresser fremmer sin sak.

– Vi stiller opp i diskusjon når vi blir spurt. Fra vårt ståsted er det ønskelig med en god sameksistens med reindrifta, sier Rushfeldt.

Tilrår at innsigelsene settes til side

Fylkesmann Kjønnøy presiserer at Fylkesmannens miljøavdeling sine høringsuttalelser til reguleringsplan og til Nussirs utslippssøknad står for seg selv.

Øystein Rushfeldt

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt fotografert utenfor Norsk Industri og LOs mineralmøte i Oslo november 2011.

Foto: Bente Bjercke

I sin tilrådning til Miljøverndepartementet, anbefaler han dog som embedsmann at innsigelsene ikke tas til følge.

– Fagavdelingenes høringsuttalelser fraråder Nussirs gruvedrift i Kvalsund. Men vi har ikke brukt vår innsigelsesrett, sier fylkesmann Kjønnøy. Han understreker at Kvalsund kommune hadde lov til å avvise innsigelsen fra Fiskeridirektoratet.

Vil ha gruvedrift

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordfører i Kvalsund Ragnar Olsen (Ap).

Foto: Allan Klo / NRK

Arbeiderpartiets ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen, ser frem til befaringen. Han bekrefter at møtet i forkant ikke er annonsert.

– Vi er glade for at befaringen kommer så tidlig, men det er ikke vi som har satt tidspunktet for den. Jeg tolker det tidlige tidspunktet som at vi er på vei mot et positivt vedtak i saken. Jeg har tro på at det blir gruvedrift i Kvalsund, sier ordføreren.

Offentlig miljøkriminalitet

Knut Altmann bekymrer seg ikke bare for konsekvensene gruvedriften vil få for torsk og villaks. Han bekymrer seg også for reinens vilkår i Kvalsund.

– Svevestøvet fra driften og avrenningen fra gruveområdet, både under og etter driften, vil ødelegge beiteområdet og forgifte naturen. Om det blir gruvedrift i Kvalsund, er det bevisst miljøkriminalitet fra myndighetenes side, mener Altmann.

Gamle dagbruddet til Folldal verk i Kvalsund

Hull fra det gamle dagbruddet til Folldal verk i Kvalsund. Ligger i kalvings-og beiteområdet til reinbeitedistrikt Fiettar, hvor det planlegges ny gruvedrift.

Foto: Bente Bjercke

Korte nyheter

 • Ruhta ČSV-ávvudeapmái

  Deatnogátte Sámiid Searvi lea ožžon 90 000 ruvnno Sámediggeráđis ČSV-ávvudeami lágideapmái Sirpmás. Doalut leat čakčat ja galgga fuomášuhttit ahte lea 50 jagi áigge go ČSV šattai viidát dovddusin. Deatnogátte Sámiid Searvi áigu doaluiguin ávvudit sámehistorjjálaš dáhpáhusaid ja áŋgiruššama.

  ČSV
  Foto: ČSV - vis at du er same / NRK
 • Koronagidden mánáidgárddiid

  Báhcavuonas giddejit mánáidgárddiid koronanjoammuma geažil, čállá Báhcavuona gielda preassadieđáhusas. 10 bargis ja guovtti mánás Klausjorda mánáidgárddis lea positiiva covid-19 iskkus, nu lea maid guovtti mánás Nordskogen mánáidgárddis. Sátnejođiheaddji Lone Johnsen lohká ahte bargit buhcciidruovttus geat iešguđetge sivaid geažil eai leat boahkuhuvvon, fertejit váldit jođánis covid-19 iskosiid go galget bargui.

  Båtsfjord
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK