- Ii leat leamašan nu álki

NSR jođiheaddji Silje Muotka lea movtta go ollusin lea vuordámušat sidjiide. Muhto seammás ii leat leamašan "liđiid alde dánsun".

NSR-jođiheaddji Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Otne álggii Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin Bådåddjo:s.

80 delegáhta gulle jođiheaddji Silje Muotka rahpansárdni. Dás son mieđihii ahte vássán jahki ii leat leamašan nu álki.

- Turbulenta

- Mis lea leamaš turbuleanta dilli nu go dii várra lehpet oaidnán ja gullan medias, ja olmmošlaččat lea leamaš sihke váttis ja lossat. Mis leat leamaš hástalusat earret eará danne go sámepolitihkalaš bargu lea lossat, dajai Muotka ja jotkii:

- Dávjá fertejit politihkkárat gierdat garra deattu mii bistá guhkes áiggi. Muhtomin lea nu ahte eat boađe ovttaoaivilvuhtii danne go mis eai leat seamma mihttomearit ja sáhttá leat nu ahte mii eat soabat movt mii galgat bargat. Go biekkat bossot, de lea dehálaš joatkit dan guvlui gosa mii leimmet mannamin.

Vuordámušat

Rahpansárdnistis dovddahii Muotka ahte ollusiin leat vuordámušat NSR:ii, muhto soapmásat fallehit maid sin.

 

- Eanaš olbmuin leat positiiva vuordámušat. Sis leat dat vuordámušat ahte NSR sáhttá ordnet daid áššiid main olbmot beroštit ja sis leat dat vuordámušat ahte NSR máhttá rievdadit vuoiggatmeahttun diliid ja ahte NSR máhttá njulget váilevašvuođaid Sámi servodagas. Máŋga olbmo, sihke NSRa siste ja eará olbmot, luhttet hui ollu dasa ahte NSR ain sáhttá rievdadit áššiid.

- Čeavlái

Silje Muotka logai maid ahte son lea oalle čeavlái.

- Mun jurddašan juohke beaivvi maid mii sáhttit oláhit boahtteáiggis, ja movt mii galgat oažžut politihkalaš bohtosiid. Mun jáhkán mis leat hui ollu fámut – ja mun jáhkán dan bargui maid mii bargat. Mun sávan ahte dii maid dovdabehtet ahte dii lehpet fárus dán barggus ja, ahte dii maid jáhkkibehtet ahte mii máhttit bargat.

Cuiggoduvvo

- Vaikko máŋgasiin leat stuorra vuordámušat NSRii, de leat dieđusge muhtumat geat eahpidit, sii eai jáhke midjiide. Mun lean mannan jagi gullan ahte NSR njunuš politihkkárat cuiggoduvvojit ja NSR organisašuvdna cuiggoduvvo garra sániiguin sihke aviissain ja olbmuid gaskkas, dajai Muotka.

- Dieđusge lea nu ahte go olbmuin leat nu stuorra vuordámušat dasa maid mii sáhttit čađahit, de soapmásat dattege eahpidit juste danne go mii han máhttit. Mii leat geahččalan hui rahpasit čilget mediaide buot áššiid birra, danne go min mielas lea dehálaš čielgasit cealkit maid NSR áigu ovtta ja ovtta áššis ja oppalaččat.