Hopp til innhold

Ber Sametinget om å anbefale gjeninnføring av 5-km-grensen

NSR/SfP foreslår at Sametinget tilrår å gjeninnføre 5-km-grensen for innlandsfiske i Finnmark.

Ørret (Salmo trutta)

Nå har alle like stor rett, som eierne av Finnmark, finnmarkingene, representert ved FeFo, til å fiske etter innlandsfisk som ørret og røye i Finnmark. Dette ønsker Trond Are Anti fra NSR/Sfp å gjøre noe med.

Foto: Rainer Prang / NRK

Under kunngjøring av nye saker på Sametinget vil NSR og Samefolketsparti foreslå at Sametinget kommer med en anbefaling om å gjeninnføre 5-km-grensen for innlandsfiske i Finnmark.

«Bakgrunnen for forslaget var at 5-km-grensen var en forvaltningsmodell som regulerte innlandsfiske i Finnmark. Utlendinger fikk ikke da lov til å fiske i fjellvann og innsjøer lenger enn 5 kilometers avstand fra offentlig veg. Det vil si at de ikke fikk fiske etter såkalte ikke-anadrome fiskearter som eksempelvis røye og fjellvannsørret», skriver Trond Are Anti, representant for NSR/SfP i Østre valgkrets, i en pressemelding.

Loven ble opphevet da Finnmarksloven kom

5-km-grensen ble opphevet da Stortinget vedtok Finnmarksloven i 2005..

«Opphevingen av 5-km-grensen i 2005 har medført til store konsekvenser for lokalbefolkningen da det ble en dramatisk økning i antall utlendinger som fisker i Finnmarks fjellvann og innsjøer», skriver Anti.


Mener utenlandske fiskere kan ta med fiskesykdommer

Anti er bekymret for utviklingen og er redd for at vann og elver blir ødelagt og at samisk kultur står i fare. Anti viser blant annet til en episode der utenlandske statsborgere ble anmeldt for å ha brukt levende agn i forbindelse med innlandsfiske i Sør-Varanger i Finnmark.

Trond Are Anti

Trond Are Anti vil be Sametinget om å tilrå gjeninnføring av 5 km regelen. (Fra Sametingets talerstol ved en tidligere anledning.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK


Dette er strengt forbudt og har stor risiko for å bringe sykdommer.

Anti ser nå er at det er flere og flere utlendinger som bruker muligheten til å fiske i innsjøer og fjellvann i Finnmark.

«Utenlandske fiskere fortrenger på den måten lokalbefolkningen bort fra sine tradisjonelle områder», skriver Anti.

Ivaretok ikke samiske interesser

I Finnmarkslovens formålsparagraf står det: «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

Opphevingen av 5-km-grensen ivaretok ikke de samiske interesser, er ikke det beste for innbyggerne i fylket og særlig for de som for har samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv som grunnlag, mener Anti.

ILO-konvensjonen kan anvendes

Anti ser også på muligheten til å regulere/forby utlendingers mulighet til innlandsfiske i Finnmark med utgangspunkt i folkerettslige siden av saken.

ILO-konvensjon nr. 169, Urfolkskonvensjonen som er ratifisert av Norge, som vedrører samenes rett til naturressurser, så ser Anti muligheten til å regulere/forby utlendingers mulighet til innlandsfiske i Finnmark.

Anti viser til artikkel 7.4 hvor det står følgende: «Regjeringen skal, i samarbeid med vedkommende folk, treffe tiltak for å verne og bevare miljøet i de territorier der de bor.»

Korte nyheter

 • Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvo

  Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvui vuossárgga, danin go Ruošša ođđa lágat ráddjejit vejolašvuođa loktet oidnosii bonju olbmuid kultuvrra.

  Musea lea St. Petersburgas, Ruošša presideantta Vladimir Putina ruovttubáikkis, ja rahppui skábmamánu 2. beaivvi.

  Jus rihkku daid ođđa lágaid, de sáhttá olmmoš biddjot giddagassii dahje sáhkkohallat.

 • Mánáidgárddiin ja skuvllain váilot fágaolbmot – bivdá stáhtas veahkki

  Fágaolbmot, mat hálddašit sámegiela, váilot mánáidgárddiin ja skuvllain, ja dát váilevašvuohta lea nu duođalaš ahte Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen bivdá stáhta doaimmaid bidjat johtui. Deanu gielddas háliiditge eanet ahte eanet váhnemat mánáideaset sámi mánáidgárdái bidjat.

  Muhto, go dárbu laská, de šaddá maid váddásabbon fidnet olbmuid geain lea máhttu, muitala mánáidgárdejođiheaddji Laila Kristine Krokmo.

  Departemeanta lea bargamen stuorradiggedieđáhusain mii lea juste rekrutterema ja máhttu birra, ja seammás lasihit doarjaga sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide 2023:s.

  Helga Pedersen
  Foto: Bård Wormdal
 • Ovddida eahpeluohttámuša sámediggeráđđái

  Norgga Sámedikki Ovddádusbellodagas ii leat šat luohttámuš sámediggeráđđái Hans Ole Eirai, ja leage ovddidan eahpeluohttámuša su vuostá.

  Ovddádusbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Arthur Tørfoss ovddida eahpeluohttámuša Norgga Sámedikki dievasčoahkkima rahpama oktavuođas otne. Tørfoss oaivvilda ahte Eira ii leat rievttes dieđuid addán dievasčoahkkimii duoji váldošiehtadusa heaittiheami oktavuođas.

  – Dan in leat dahkan. Mun lean viggan addit nu bures daid dieđuid mat mus leat dán ášši oktavuođas, vástida Eira.

  Sámediggeráđđi Hans Ole Eira. Sametingsråd Hans Ole Eira
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi