Hopp til innhold

NRK svarer: Spør oss om fornorsking

Kanskje du lurer på hva fornorsking er? Eller hvorfor den norske staten hadde en slik politikk? Her kan du spørre eksperten om det du lurer på.

V6LfUEcS0qc

FIKK IKKE SNAKKE MORSMÅLET SITT: I Karasjok bodde de samiske barna på internat ved internatskolen for flyttsame-barn. Der skulle de lære norsk, og fikk ikke snakke samisk. Dette bildet er tatt i januar 1950.

Foto: Sverre A. Børretzen / NTB

I går fikk Stortinget en rystende rapport om fornorskningen av samer, norskfinner, kvener, og skogfinner. Fornorskningen pågår fortsatt, slår rapporten fast.

Mange lurer på hva dette innebærer, på hvilken måte det angår dem og hva som vil skje videre.

Her kan du lese hva ekspert på fornorsking Tore Johnsen svarte på spørsmålene:

Her kan du lese flere saker NRK har skrevet om fornorskingen av samer og kvener .

Hei!

NRK har fortalt mange personlige historier om fornorskingen. Blant annet om Pernille som ble kalt joikabolle, Cecilie som tok på seg kofta for første gang som voksen, Per Arnfinn som skjulte sin samiskhet i 23 år og mange flere historier.

Har du en historie om fornorskingen som du ønsker å dele? Jeg vil gjerne høre hva du har opplevd.

Ta kontakt med meg via e-post, så høres vi. 😊 

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK