Nøørje heerreme govsen jih snurken bearkoeh ålkoelaantide doekedh

Ij daelie Nøørje sijhth naan govsen fearoeh ålkoelaantide doekedh. Straevvieh dihte govse-liesmie BSE, aktene govsesne lij, Noerhte-Trøøndelaagesne.

Storfe (illustrasjonsbilde)

Govse illustrasjovne guvvie.

Foto: Knut Fjeldstad, Fjeldstad, Knut / Scanpix

Eenglaantesne daelie giehtjedeminie, mejtie hojhte dihte govse-liesmie BSE Nøørjesne. Mattilsynet Nøørjesne, heerreme eah åadtjoeh naan govsen jih snurken bearkoem jallh jeatja govsen fearoeh ålkoelaantide doekedh.

– Ibie ennje daejrieh mij daestie sjædta. Dannasinie mijjieh Mattilsynet heerreme, ibie sijhth naan govsen jih snurken fearoeh ålkoelaantide doekedh, eannan daejrebe guktie bist lea, dihte viehkie direktøøre Mattilsynesne Ole Fjetland jeahta, daan plaerese Adressavisa.no

Vaestiedassem vuertieminie.

Govsesne Noerhte trøøndelaagesne, vuajneme maahta dihte BSE (kugalskap) årrodh. Daelie daam vaestiedassem Eenglaanteste vuerteminie.

Daam govsem maam vïenhtieh BSE-liesmiem utni, leekedamme jih boernedamme.