Noere åarjelsaemien dotkije

Jïjnjemes almetjide dotkeme lea stoerre aamhtese. Åarjelsaemien noere dotkijelearohkem ij destie billh.

Jannie Staffansson
Foto: Stefan Linnerhag

Jannie Staffansson (24) lea maasterelearohke organisk kemijesne. Dan jaepien lea molsemelearohke Tromsøen universitetesne.

Im vienhth manne ussjedim manne edtjem keemiste sjidtedh gosse lim onne. Dotkedh jih labesne barkedh.

Jannie Staffansson


Maasteren nåhkemisnie åadtjoeh dotkijedåehkesne barkedh. Dellie jijtje dotkemem utnieh ji dellie åadtjoeh aaj pryøvedh guktie lea dotkije aarkebiejjesne årrodh.

«Daan jaepien manne åådtjeme lohkedh jih vielie canceren jih HIV-dotkemen bijre lïereme» Jannie soptseste cancere jih HIV seamma ulmie kråahpesne utnieh, jih daalhkesh mah canceren vøøste dæjpa, maahta aaj HIV-en vøøste dijpedh.

Dåeriesmoerem lea, daalhkesh maehtieh aaj dah tjarres cellide kråahpesne tsøøpkedh.

Dïhte mijjien barkoe, dotkedh jih dotkemem evtiedidh.

Jannie Staffansson

Læjhkan mejtie Jannie dotkijedåhkesne barka, dïhte oktegh daennie prosjeektesne. Molekylh evtiedidh jih hammoedidh.

Oktegh dotkemetjïehtjelisnie

Jannie Staffansson

Jannie Staffansson labesne.

Foto: Privat

«Manne leam sosijales almetje jih lyjhkem årrodh gusnie jijnjh almetjh, labesne manne oktegh. Mohte manne ussjedamme, jis edtja aath guarkedh dle tjuara maahtoem molekyledaltesne tjøøngkedh»

Dïhte soptseste øøvre tjetshekhke lea, jih veeljeme daate darjodh ihke jijtjem maahtoenealkoem søølhkehtidh.

Organsik kemiste

Jannie lea golme jaepieh byjresekemije jih akte jaepie organisk kemije Göteborgesne lohkeme. Gosse riejries maasterine, mij lea gøøkte jaepieh, dle organisk kemiste sjædta. Dellie sæjhta vielie klimaate kemijese åadtjodh, jih saemien sibriedahken vøøste barkedh.