Nedte-TV åarjelsaemien noeride

Juvlev saemien noerh, maehtieh smaave filmh, nedte-Tvsne juvlevsaemien gïelesne vuejnedh. Daelie åarjelsaemien noerh, seamma faaleldahkem åadtjoeh.

Jon Isak Lyngman Gælok

Noeri-TVn redaktøvre Jon Isak Lyngman Gælok edtja smaave filmh åarjelsaemien gïelesne darjodh.

Foto: Idar Kintel / NRK

Nuoraj-Tv lea nedte-Tv, juvlevsaemien noeride dorjeme. Ulmie lea juvlev saemien noereh, edtjieh saemien gïelem nuhtjedh. Daelie edtja Noeri-Tv, åarjelsaemien nedte-Tv , åarjelsaemien noeride darjodh.

Aalkoe prosjeekte.

Noeri-Tv lea aalkoeprosjeekte mij daan tjaktjen eelki. Noeri-Tvn redaktøvre, Jon Isak Lyngman Gælok, tuhtjie vihkeles daam aaj åarjelsaemien gïelesne darjodh.

–Seamma faaleldahkem daelie åarjelsaemien noerh åadtjoeh, maam juvlev saemien noerh åtneme. Dah noerh jijtje smaave filmh, jeatjah noeride darjoeh.
Desnie åadtjoeh filmem nedtesne vuejnedh jih jijtjen saemien gïelem govledh, Lyngman gælok jeahta.

Lyngman Gælok lea videojournaliste daan juvlevsaemien Nuoraj-Tv jih redaktøvre daan åarjelsaemien Noeri-TV.

Beetneh-vierhtieh åådtjeme.

Noeri-Tv beetneh-vierhtieh 225 000 kr Noerhte-Trøndelaagen fylhketjïelteste åådtjeme. Lyngman Gælok tuhtjie dihte daerpies.

– Vïenhtem daate joekoen vihkeles åarjelsaemien gïelese aaj. Gïelem maam vaeniem vuajna jih gåvla. Hijvene aaj daejtie smaave filmede You tubesne vuesiehtieh, Lyngman Gælok jeahta.