Ny allianse ønsker å berge den siste villmark

Naturvernforbundet og reindriften går hånd i hånd, sammen vil de stoppe vindmøllenes inntog i Sør-Trøndelag.

Steinar Nygaard og Unni Fjellheim tar hverandre i hendene

VENNER: Leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Steinar Nygaard, og leder for reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte, Unni Fjellheim har inngått en avtale om å samarbeide for å bevare naturområder der de har felles interesser.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Interessene for Naturvernforbundet og reindriften er her så sammenfallende som det kan bli, sier leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Steinar Nygaard til NRK.

Fjellene i Selbu i Sør-Trøndelag har fine naturområder som brukes av friluftspersoner, og er i tillegg kalvingsland for reinen i området. Hit planlegges det en stor vindmøllepark.

Noe verken Naturvernforbundet eller reindriften vil ha.

Forholdet mellom Naturvernforbundet og reindriften har ikke alltid vært like rosenrødt. Tidligere har Naturvernforbundet kritisert reindriften for blant annet utmarkskjøring.

Nå har de oppdaget at de har mer til felles enn tidligere antatt.

– I tillegg til at det er kalvingsland for reinen så er det en nasjonalpark på nordsiden av området. Det er merkelig at det er mulig å bygge vindmøller, og skape en sånn forurensning for utsikten fra Roltdalen nasjonalpark, sier leder for reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte, Unni Fjellheim til NRK.

Aksjon mot utbygging

I forbindelse med utbygging av vindmølleparker vil det også måtte lages veier, og store kraftledningsmaster som skal føre strømmen videre. Samlet sett mener både reinbeitedistriktslederen og Naturvernforbundet at dette ikke bare vil være til hinder for reindrift, men også ødelegge naturen og øke ferdselen til områdene.

For å få blest om saken har Fjellheim invitert Naturvernforbundet med på en markering mot utbyggingen av vindmølleparken. Naturvernforbundet har funnet reindriften som en verdifull alliansepartner.

– Samarbeidet mellom reindrifta og Naturvernforbundet er blitt styrket. Det er ikke tvil om at reindrifta har betydd mye for bevaringen av norsk natur, fastslår Nygaard.

Det er ikke bare i Selbu det planlegges vindkraftutbygging. Europas største vindmølleparker planlegges på Fosenhalvøya. Også dette i Sør-Trøndelag.

Nesten ikke villmark igjen

Sør-Trøndelag er det fylket i Norge der villmarken har forsvunnet fortest de siste årene.

– Nå er det bare 4,3 prosent villmark igjen i Sør-Trøndelag. Om vi får inngrep på Fosen og Stokkfjellet, så skjønner man at da er det ikke mye igjen.

Det sier Nygaard med en bekymret mine.

– Sør-Trøndelag burde være det fylket som skjerper seg mest i forhold til inngrep i naturen. Vi har nesten ikke villmark igjen, legger han til.

Elva Gaula i Sør-Trøndelag

VAKKER NATUR: I naturskjønne Sør-Trøndelag er det snart ikke mer villmark igjen, mener Naturvernforbundet. Bildet er av elven Gaula.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Fikk konsesjon – behandler klage

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2014 konsesjon til Trønderenergi Kraft AS til å bygge og drive Stokkfjellet vindkraftverk.

– Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører, skriver NVE i sin begrunnelse.

NVE mener også at Stokkfjellet vindkraftverk ikke direkte vil berøre beiteområdene til reinen, i tillegg mener NVE at inngrepet i liten grad reduserer inngrepsfrie naturområder, eller villmark.

NVE mottok til sammen syv klager på vedtaket, fra blant annet friluftslivsinteresser, reindriften og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men avviste i 2015 klagene.

Klagesaken ligger dermed på nåværende tidspunkt på bordet til Olje- og energidepartementet (OED).

Vil gi strøm til 15 000 husstander

Trønderenergi som er både utbygger og driver, sier til NRK at de ønsker å bidra til norske myndigheters ønske om å øke produksjonen av fornybar energi.

– Vi har søkt om å sette opp en vindpark med effekt opp mot 90 megawatt, som vil gi en årsproduksjon på opp mot 300 gigawatt timer, forteller kommunikasjonsdirektør, Bengt Eidem, i Trønderenergi.

Vindmøllene som planlegges er ikke like store som de største i markedet, som er godt over 200 meter. Stokkfjellet-turbinene planlegges å være 70–120 meter høye, med en like stor rotordiameter.

Bylinebilde - Bengt Eidem

TRØNDERENERGI: Kommunikasjonsdirektør for Trønderenergi, Bengt Eidem, forteller at 300 gigawatt timer vil tilsvare årsforbruket til cirka 15 000 eneboliger. Eidem sier at de under utbygging forventer at vindmølleparken vil bidra til 300–400 arbeidsplasser, mens under driften vil det medføre 5–6 arbeidsplasser.

Trønderenergi presiserer at det i den årelange konsesjonsprosessen til vindmølleparken er gjennomført grundige utredninger og høringer. De tilbakeviser Naturvernforbundets begrunnelse om at vindmølleparken vil redusere villmark i Sør-Trøndelag.

– Denne tematikken er grundig berørt av utredninger og høringer i den årelange konsesjonsprosessen, og har ikke vært til hinder for at norske myndigheter etter en helhetsvurdering valgte å gi konsesjon. Noe av grunnen til dette er nok at planområdet ikke reduserer mengden mark mer enn 5 km unna tekniske inngrep, sier Eidem.

Kommunikasjonsdirektøren viser til NVEs konsesjonsbehandling når det gjelder reindriftens innsigelse om at Stokkfjellet er et viktig område for reinens kalving.

– Norske myndigheter bemerker i konsesjonsdokumentet at vindkraftverket vil kun ha indirekte virkninger på reinens arealbruk. Trønderenergi er opptatt av å ha en best mulig dialog med berørte parter i de områdene vi opererer i.

– Nå avventer vi OEDs endelige behandling av denne konsesjonssøknaden før vi foretar oss noe mer, sier Eidem avslutningsvis.

Håper konsesjonen trekkes

Gåebrien Sijtes leder er fast bestemt på at vindmølleparken vil sammen med andre inngrep være til stor hinder for utøvelsen av reindrift. Nå håper hun at konsesjonen til utbyggingen trekkes tilbake, slik OED tidligere har gjort av hensyn til reindriften og bevaring av samisk språk.

– I midten av september vil vi arrangere en marsj i Selbufjellene. Vi håper at også Sametinget vil komme å støtte vår sak, sier Fjellheim avslutningsvis.