NRK Meny
Normal

Orre lihtsegh nasjovnalparhki ståvride veeljeme

Orre ståvroelihtsegh dah nasjovnalparkh -jih vaarjelimmiedajveståvride veeljeme.

Lakavatnet i Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark
Foto: Jan Olav Finstad

Samiedigkieraerien Thomas Åhren girmie Byjresevaarjelimmiedepartemeentem gåessie nammoehtamme dah saemien lihtsegh dah 11 nasjovnalparkh jih vaarjelimmie ståvride.

Thomas Åhren
Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

Daan aejkien leah lihtsegh daejtie paarkide. Blåfjella/ Skjækerfjella-Lierne (4 lihtsegh), Lomsdal-Visten (2), Reisa (2), Seiland (2), Stabbursdalen (1) Varangerhalvøya (2), Øvre Pasvik (1) jih Ånderdalen (1) nasjovnalparhkh jih dah Vaarjelimmiedajve ståvroeh Lyngsalpan(2) Nordkvaløy-Rebbenesøy (1) jih Trollheimen (2).

Maehteles almetjh.

Saemiedigkieraerien Thomas Åhren tuhtjie dah Nasjovnalparhkh vaejkeles ståvroelihtsegh åadtjeme. Dah stoerre maahtoem utnieh guktie saemieh eatnemem nuhtjieh.

– Saemiedagkan joekoen vihkeles saemien jieleme vuekie, båatsoe, gøøleme, miehtjiejieleme maahta åajvoeh-laakan jieledh dah vaarjelimmiedajvine. Byjrehke reereme stoerre vaarjelimmie dajvh jih nasjovnalparhkh, stoerre lihtse daan barkosne jeahta Åhren.

Byjrehkereereme dah vaarjelimmiedajvine sjidti jaepien 2010. Dah Nasjovnal parkh jih vaarjelimmiedajve ståvroeh edtjieh reeredh dah vaarjelimmie dajvi bijre. Dah ståvride almetjh tjielteste jih fylhketjïelteste veeljeme jih saemien dajvine dellie saemiedigkie jih byjresevaarjelimmiedepartemente nammoehtamme lihtsegh.

39 saemien lihtsegh, 20 vaarjelimmiedajvi ståvride veeljeme.

Dah ståvroeh edtjieh ektesne barkedh dah båatsoesijtiej gujmie, gedtiebovtse moenehtsine, vaerie ståvroeh, jieleme goevtsh jih laanteburriejielemene jih jeatjah åårganisasjovnh. Byjresedirektorate lea 04.06.2014 daejtie lihtsegide veeljeme.

1) Nasjonalparkstyret for Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne

Representant: Elin Marie Danielsen Vararepresentant: Maria Kråik Stenfjell

Representant: Eva Anette Wilks Vararepresentant: Linda Marie Jåma

Representant: Kjell Jøran Jåma Vararepresentant: Tom Aile Bientie

Representant: Thomas Danielsen Vararepresentant: Jon Andreas Steinfjell Devika

2) Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde

Representant: Audun Johnsen Vararepresentant: Rolf Johansen

Representant: Hilde Marie Larsen Vararepresentant: Inger Heiskel

3) Nasjonalparkstyret for Lomsdal- Visten

Representant: Ole Henrik Kappfjell Vararepresentant: Betty Kappfjell

Representant: Gun Margret Utsi Vararepresentant: Roy Kvitfjell

4) Verneområdestyret for Nordkvaløy–Rebbenesøy landskapsvernområde

Representant: Elisabeth Johansen Vararepresentant: Eskild Johansen

5) Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark

Representant: Anne Merethe Siri Fyhn Vararepresentant: Mikkel Anders A. Gaup

Representant: Hilde A. Nyvoll Vararepresentant: Geir Tommy Pedersen

6) Nasjonalparkstyret for Seiland nasjonalpark

Representant: Brita J. Skum Vararepresentant: Ann-Kristin Engstad

Representant: Arne Jørgensen Vararepresentant: Robert Wilhelmsen

7) Nasjonalparkstyret for Stabbursdalen nasjonalpark

Representant: Ronny Wilhelmsen Vararepresentant: Ida B. Bjørnbak

8) Verneområdestyret for Trollheimen landskapsvernområde

Representant: Maja Britt Renander Vararepresentant:Anna Kristina Renander

Representant: Gustav Kant Vararepresentant: Elias Kant

9) Nasjonalparkstyret for Varangerhalvøya nasjonalpark

Representant: Jan Ivvár Smuk Vararepresentant: Inger Anita Smuk

Representant: Ragnhild Melleby Aslaksen Vararepresentant: Jarl Even Roska

10) Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik nasjonalpark

Representant: Mariann W. Magga Vararepresentant: Ola Johansen

11) Nasjonalparkstyret for Ånderdalen nasjonalpark

Representant: Anne Berit P. Kristiansen Vararepresentant: Geir Are Winther