Nå vil Røros også bli «samisk»

Rørsos kommune vil søke om å bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Røros

Det er stor velvilje blant innbyggerne i Røros til forslaget om å søke om å bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Kjell Rabben

Oppvekstkomiteen i Røros kommune anbefaler at kommunen søker om innlemmelse i forvaltningsområdet for samiske språk, skriver lokalavisen Arbeidets Rett i sin papirutgave.

Komiteen har utredet spørsmålet og understreker at Rørosregionen er sentral i den sørsamiske historien og har et ansvar for å bidra til å bevare språk, kultur og historie.

Det var kommunestyret som i fjor høst ba rådmannen utforme søknad og sette ned et bredt sammensatt utvalg for å utarbeide samarbeidsavtale med Sametinget.

Rett til å bruke samisk

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med offentlig forvaltning. Det er Samelovens språkregler som gir samiske språkbrukere - i bestemte sammenhenger og områder - rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.

Innenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler har kommunene et særskilt ansvar for å tilby informasjon og tjenester til den samiske befolkningen. Oppbygging av kompetanse i samisk språk og samisk kultur er viktig for at kommunene skal kunne tilby gode tjenester til samiske brukere.

Kommunene innenfor forvaltningsområdet får tildelt særskilte midler fra Sametinget til å gjennomføre sine forpliktelser i samelovens bestemmelser.

Det er i tillegg viktig at disse kommunene er bevisste på å prioritere tiltak for de samiske språkene innenfor ordinære virkemidler.

Positive høringsuttalelser

Komiteen har involvert lokalsamfunn og brukere ved å ha en åpen høring rundt en eventuell innlemmelse i forvaltningsområdet for samiske språk.

Det kom inn 12 høringsuttalelser - alle var udelt positive til prosessen. De fleste begrunner dette med behovet for å revitalisere det sørsamiske språket som er i fare for å bli utryddet, heter det i komiteens anbefaling.

I Røros kommune var det ved siste sametingsvalg registrert 77 personer i samemanntallet. Det antas imidlertid at ikke alle med samisk tilhørighet er registrert.

– Grovt regnes det at det finnes 250-300 samer i Rørosregionen og at 122 årsverk er knyttet opp mot samisk kultur, språk, reindrift, forvaltning og annen fagvirksomhet, går det fram av utredningen.