Dát koronanjuolggadusat leat doaimmas dál

Sáhtán go galledit eatni? Naba fitnat hárjehallamin? Beasan go mátkkoštit? Dás oainnat makkár doaibmabijut leat fámus.

Koronatesting i Tromsø

OĐĐA GÁRŽŽIDEAMIT: Oahppit Tromssas fertejedit čađahit koronaiskosa ovdal go besset fas skuvlii maŋŋá juovllaid.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ođđa jahki 2021 álgá lossadit. Ollugat fertejit birget okto ráđđehusa ođđa koronagáržžidemiid geažil.

Doaibmabijut leat fámus vuossárgga ođđajagi 4 beaivvi rájes, ja bistet gitta ođđajagimánu 18.beaivái.

Váikko leat ge boahkkudišgoahtán álbmoga, de lea ain dehálaš čuovvut sierranas doaimmaid mat galggašedje eastadit lasi koronanjoammumiid.

Dál leat čohkken daid deháleamos ráđiid, gildosiid ja gohččumiid mat leat fámus dál.

Báikkálaš dahje našunála rávvagat?

Sihke ráđđehus ja suohkanat leat ásahan doaimmaid mat galggašedje eastadit virusa leavvamis ain eanet.

Ráđđehusa bijut gusket olles álbmogiid. Dasa lassin leat muhtun gielddain vel garrasat doaibmabijut.

Dat mearkkaša ahte galggat čuovvut našunála doaibmabijuid, ja dasa lassin daid báikkálaš bijuid iežat gielddas.

Doaibmabijut sáhttet leat rávvagat, gildosat dahje gohččumat.

Gieldda neahttasiiddus gávnnat makkár ráđit ja njuolggadusaid leat ásahan. Dá leat dat gielddat main lea erenomáš olu njoammun dál:

Koronatesting Hamarøy

GIDDEN: Hábmer lea okta dain báikkin gos lea erenomáš olu njoammun. Alla njoammuma geažil leat dál gilis sierra njuolggádusat.

Foto: Frode Jenssen

Sosiála oktavuođat, priváhta deaivvadeamit ja lágideamit

Ráđđi: Garvve bovdemis gussiid ruoktot, ja vuordde 14 beaivvi ovdal go vuolggát earáid guossái.

Mearrádus ii guoskka dárbbašlaš ruovttubálvalusaide iige daidda geat leat eallima loahpageahčen.

Mánáid guossái sáhttet boahtit skihpárat, geat gullet seamma ossodahkii dahje jovkui skuvllas dahje mánáidgárddis.

Blummenfelt bursdag

DOALUT: Ráđđehus ávžžuha olbmuid maŋidit doaluid. Ođđa rávvagat bohtet fas dán mánu gaskamuttus.

Ráđđi: Organiserejuvvon astoáiggebuđaldeamit, valáštallanbuđaldeamit, kulturlágideamit ja eallinoaidnodeaivvadeamit, leat ávžžuhan maŋidit ođđajagimánu 18.beaivái. Dát ráđđi guoská maiddái lágidemiide mas olu mánát ja nuorat deaivvadit.

Njuolggadus: Mearri lea ahte dušše vihtta olbmo besset leat mielde priváhta deaivvademiin olggobealde ruovttu, dat mearkkaša ovdamearka dihtii riegádanbeaivve ávvudeamit mat dollojuvvojit laigo báikkiin. Jus dállodoalus leat eambbo go viđas, de besset sii ávvudit riegádan beaivvi laigo báikkiin.

Njuolggadus: Mearri lea ahte 10 besset deaivvadit valáštallandoaluin, kulturdoaluin, seminárain, eallinoaidnodeaivvademiin ja meanuin. 200 olbmo besset deaivvadit jus leat čohkkánsajit maid ii leat vejolaš sirddašit.

Ráđđehus rávve gal dattetge olbmuid maŋidit dakkár doaluid jos dát orrot rihkkumin njuolggadusaid.

Hávdádemiide sáhttet 50:is searvat. Ná lea lohpi vaikko vel doppe leat ge stuolut maid lea vejolaš sirddašit.

Olgobáikkit, boradanbáikkit ja gávppit

Njuolggadus: Alkoholaguossuheapmi gildojuvvo guossohanbáikkiin ja doaluin, olles riikkas.

Ráđđi: Buot buvddain ja gávpeguovddážiin berrejit bearráigeahččat ahte eai leat menddo olu olbmot buvddas. Buvddain fertejit váruhit ahte kundarat nagodit doalahit ovtta mehtera gaska.

En serviør i kledd forkle og munnbind heller vin til en dame med hvit skjorte som ser på henne.

GIELDDUS: Dál leat gieldán alkoholguosoheami olles Norggas.

Foto: Sara Høines / NRK

Errenáigi ja mátkkošteapmi

Ráđđi: Garvve sisriika ja olgoriika mátkkoštemiid mat eai leat dárbbašlačča. Barttaide lea dušše lohpi vuolgit jus mátkkoštat olbmuin geat gullet seamma dállodollui.


Njuolggadus: Mátkkošteaddjit geat bohtet olgoriikkas Norgii galget erremii. Errenáigi lea čieža beaivvi, jus leat čađahan guokte korona iskosa ja goappašagat leat negatiiva. Vuosttaš iskosa galggat váldit golbma beaivvi maŋŋá mátki, ja nuppi ges áramusat čieža jándora maŋŋá go bohtet.

Jus gielddas ii leat vejolašvuohta čađahit dan nuppi iskosa, galggat leat erremis 10 beaivvi.

Oslo lufthavn Gardermoen

GARVIT: Eiseváldit ávžžuhit gárvit mátkoštemiid mat eai leat dárbbášlačča. Dábálaččat lea Gardermoen girdišilljus stuorra olmmoščorragat.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Loga eambbo mátkkoštannjuolggadusaid birra.

Njuolggadus: Jus leat mátkkošteamen Stuorra-Británnias de fertet čađahit koronaiskosa.

Digitála oahpahus ja ruovttokantuvra

Ráđđi: Buot logaldallamat, oahpahusat ja plánejuvvon lágideamit universitehtain, allaskuvllain ja fágaskuvllain berrešii čađahuvvot digitálalaččat.

Álbmotallaskuvllat ja biibalskuvllat čuvvot báikkálaš ráddjehusaid. Universitehtat ja allaskuvlat leat čuovvulan ráđđehusa ráđiid, muhto sii dollet camposiid rabas studeanttaide.

Ráđđi: Buohkain geain lea vejolašvuohta berrejit bargat ruovttokantuvrrain. Ráđđehus rávve buot gielddain geain lea olu njoammun gohččut buohkaid bargat ruovttukantuvrrain surggiin gos lea vejolaš dan dahkat.

Hjemmeundervisning

DIGITÁLA: Ráđđehus rávve logaldallamiid ja oahpahusaid čađahuvvot digitálalaččat ođđajagimánu 18.beaivái.

Foto: Thomas Brun / Thomas Brun

Njálbmesuoji mearrádusat

Ráđđi: Eai gávdno našunála ávžžuhusat njálbmesuoji ektui, muhto ráđđehus rávve buot gielddain main lea alla njoammun, árvvoštallat gohččut buohkaid geavahit njálbmesuoji almmolaš báikkiin, go ii leat vejolaš doalahit mehtera gaska.

Valáštallan, hárjehallanguovddážat ja bingohállat

Ráđđi: Buđaldeamit olgun nugo spáppačiekčan hárjehallamat sáhttet čađahuvvot jus lea vejolaš doalahit unnimus ovtta mehter gaska earáide. Muhto eará doaimmat, maiddái dat mat leat olgun berrejit maŋiduvvot ođđajagimánu 18. beaivái.

Ámmátvaláštalliide eai guoskka dát mearrádusat.

Ráđđi: Ii leat makkárge našunála ávžžuhus giddet hárjehallanbáikkiid, bingo ja vuojadanbáikkiid.

Ráđđehus rávve aŋkke gielddaid, main lea olu njoammun, giddet dákkár fálaldagaid.

Fotballtrening for Arna-Bjørnar.

II VÁIKKUHUVVO: Ráđđehus gohčču maŋidit buot lagan buđaldemiid. Ámmátvaláštalliide nugo Arna-Bjørner nisson spappačiekčanjovkui eai guoska dát mearrádusat.

Foto: Tore Zakariassen

Skuvllat rukses dásis

Miessemánus rahkadii álbmotdearvvašvuođainstituhtta johtolatčuovga-modealla ruoná, fiskes ja rukses dásiin mánáidgárddiide ja skuvllaide. Dain boahtá ovdán makkár eastadandoaimmat galget čuvvojuvvot.

Deanu sámeskuvla/ Sameskolen i Tana

VUOĐĐOSKUVLLAT: Nuoramus oahppit vuođđoskuvllain besset ain boahtit skuvlii. Nuoraid- ja joatkkaskuvllaid oahppit ávžžuhuvvojit čuovvut dihto njuolggadusaid dán mánu gaskamuddui. Govas Deanu sámeskuvla.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Otná beaivve rájes leat buot nuoraid- ja joatkkaskuvllat ávžžuhuvvon biddjot rukses dássái, ja dat mielddisbuktá olu doaimmaid:

Ruoná dássi: Mánáidgárdi ja skuvllat doibmet nugo dábálaččat, doaibmabijuid haga.

Fiskes dássi: Ossodagat ja skuvlaluohkáid rehkenastet okta doallu. Skuvlaluohkát ja ossodagat sáhttet deaivvadit. Skuvllain ja mánáidgárddiiguin galget lihká eastadit gaskkaid ja oktavuođa nuppi nuppiin.

Rukses dássi: Oahppit ja mánát galget juhkkojuvvot smávit joavkkuide. Dán dásis sáhttá leat dárbu gáržžidit deaivvademiid mánáidgárddis, skuvllain ja SFO. Dat mearkkaša ahte oahppit leat unnit joavkkuin ja muhtin skuvllain fertejit čađahit digitála oahpahusa.

Mánáidgárddiin ja skuvllat fertejit árvvoštallat deaivvademiid vuoi nagodit eastadit nu ollugiid deaivvadit oktanaga.

Buot njuolggadusat mat gusket dearvvašvuođabargiide gávdnojit covid-19 láhkaásahusas.

Status - tall og statistikk rundt koronavirus

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 23.01.2021
2 120
Smittede/uke
131
Innlagte
544
Døde
71 971
Vaksinerte