Hopp til innhold

Vihkeles åarjelsaemien pensjovnistijde gaavnedidh

Daan mietsken asken, edtjieh dah åarjelsaemien pensjovnisth Rørosesne, Plassjesne gaavnesjidh.

Røros

Rørosen staare.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Saemien Åålmege edtja daam pensjovniste tjåanghkoem øørnedh. Daan jaepien edtjieh 20 åarjelsaemien pensjovnisth abpe Nøørjeste, Plassjesne gaavnesjidh. Dagkeres tjåanghkoe vihkeles, Saemien Åålmegen diakonebarkije, Bertil Jønssone jeahta.

Bertil Jønsson

Diakone barkije Bertil Jønsson.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Vuejnebe dam, eah gieh jeatjah dagkeres tjåanghkoem buektedh øørnedh. Tjoeveribie åånetji viehkiedidh, Jønssone jeahta.

Akten aejkien jaepesne dagkeres tjåanghkoe gusnie dah åarjelsaemien pensjovnisth gaavnesjieh. Ij leah aelhkie beetnegh dagkeres tjåanghkose åadtjodh, Jønssone bievnede.

– Dah båeries almetjh tjuerieh jijtje gaajhkem maeksedh. Ibie mijjieh naan beetnegh daan tjåanghkose åådtjeme jallh maakseme. Gærhkoe dihte, barre dah skylleme tjåanghkoeh åvteste maaksa, Jønssone bievnede.

Læjhkan jijnjesh sijhtieh båetedh.

Ektesne murriedidh

Mietsken 19.b. edtjieh Rørosesne gaavnedidh jih 20.b. edtjieh, Vikese, Glåmosen baalte, gusnie edtjieh gaske-bijjiem byøpmedidh jih vaajesh goltelidh.

– Ibie mijjieh utnieh dagkeres fuehpies provgrammem. Dah båeries almetjh sijhtieh sinsitnene soptsestidh jih noereh baeleste mojhtestehtedh, jih kanne gieh naan båeries gieries-voeten bijre soptsestieh, Jønssone mojjeste.

Nov sån, dah pensjovnisth buektiehtieh lustestalledh jih murriedidh.

Korte nyheter

 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.