Mortensson lea dan asken Urbi

Åarjelsaemien artiste Marja Mortensson lea dan asken Urbi åådtjeme, sov vueline jïh laavlojne «Kruanavaajja». Laavloem lea hijvenlaakan dorjeme, jïh Mortensson laavloem sjïerelaakan vuesehte, NRK journaliste Kolbjørn Norvang jeahta. Mortensson dah evtebe jaepieh Daniel Herskedal:ine jïh Kringkastingorkesterine laavenjosteme.

Bilde av Marja Mortensson til albumet Raajroe
Foto: Jørn Kristensen