– Fylkesmannen må fratas retten til å forvalte turistfiske

– Regionale myndigheter i Norge og Finland må fratas retten til å regulere turistfisket i Tanavassdraget, mener Hans Erik Varsi, daglig leder i  Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget (LBT).

Hans-Erik Varsi, direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

De regionale myndigheter som Varsi sikter til, er Fylkesmannen i Finnmark og Arbeidskrafts- og næringssentralen (TE-Keskus) i Lappland.

– De misbruker sin reguleringsrett til å gi tilreisende økte rettigheter på bekostnining av lokale fiskere.

Hensynet til fiskebestanden

Norge og Finland har en overenskomst om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde. Endringer av de generelle fiskereglene kan kun skje gjennom forhandlinger på departementsnivå.

Men i henhold til overenskomstens artikkel syv, har Fylkesmannen i Finnmark og TE-Keskus, rett til å endre fiskeregelene for tilreisende når hensynet til fiskebestanden gjør det nødvendig.

Denne retten har de benyttet seg av fem ganger, siste gang den 7. mars i år.

Fisketrykket økes stadig

Men Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget mener at istedenfor å begrense fisketrykket slik artikkelens formål er, så har de regionale myndighetene tvertimot hver gang økt fisketrykket fra tilreisende sportsfiskere.

– Utviklingen i tilreisendes sportsfiske de siste 30 årene, siden 1978, har fått utvikle til massesportsfiske. Skylda for dette er den forvaltningen som de regionale myndigheter har utøvd.

– Dette kan vi som rettighetshavere ikke lenger akseptere. Derfor har vi tatt opp saken med miljøvernminister Erik Solheim . Vi har anmodet om at Miljøverndepartementet snarest tar opp forhandlinger med Finland om ny overenskomst, forteller Hans Erik Varsi.

Årets forhandlinger

Laksebreveierforeningen hadde også i år bedt om redusering av turistfisket. Men dette kravet er ikke blitt innfridd.

Forhandlingene mellom Fylkesmannen i Finnmark og TE-Keskus i Lappland for årets regler for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde ble gjennomført i Ivalo den 7. mars.

De er blitt enige om en moderat økning i kortprisen, nærmere utrendinger omkring antall stenger per fisker og forsøk med differensierte fisketider stangfiske/båtfiske nedenfor Storfossen.

Uenig

Varsi mener at også  årets fiskeregler  er i favør av tilreisende på bekostning av lokalbefolkningen.

Fylkesmannens miljøvernsjef Bente Christiansen avviser påstandene fra Laksebreveierforeningen om at regionale myndigheter misbruker sin rett til å regulere fiskereglene til fordel for tilreisende.

– Vi er ikke enig i at årets avtale vil medføre større fisketrykk. Men det vil heller ikke minke fisketrykket, medgir Christiansen.