Ministeren vil lære av alle

Finske reinkonflikter løses med gjerder. Landbruksministeren sier han er opptatt av å lære.

Gjerde

Når konflikter oppstår og reinbeitedistrikter deles i to i Finland, settes reingjerder opp for å forebygge større strid og holde reintallet nede.

Foto: NRK

Den norske landbruksministeren ser gjerne over til Finland.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Lars Peder Brekk.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Landbruksministeren sier at situasjonen i reindrifta i Finnmark må endres til høsten. Han vil også se på hvordan reindrifta utøves i nabolandene.

– Jeg er opptatt av å lære av alle sammen som kan gi oss signaler hvordan vi kan forvalte det bedre, sier Lars Peder Brekk.

Trygghet

I Finland har det lenge eksistert klare grenser mellom distriktene, og grensegjerder er satt opp.

Disse gjerdene gir reineierne trygghet.

– Det er lett, fordi da blir det ikke sammenblanding av flokker, sier reindriftsutøver Keijo Pirttijärvi i Muottkeduottar distrikt.

Foto

Keijo Pirttijärvi.

Foto: NRK

– Det letter på gjetingen. Man trenger ikke kjøre rundt flokken hver dag.

Han tror Norge kan prøve samme løsning som i Finland.

– Det ville hjelpe en god del, men siden utøverne flytter mye på flokkene sine, kan gjerder både være positivt og negativt, sier Pirttijärvi.

Eneste løsning

De første gjerdene mellom distriktene i Finland ble satt opp på 1960-tallet.

Det var den eneste måten å løse konfliktene på, sier reineieren Niiles Valle.

– Reinflokkene hadde blitt større og det ble det umulig å gjete. De hadde få snøskutere. Flokkene var store og reineierne ønsket å ha flokkene i egne områder, sier Valle.

Foto

Niiles Valle.

Foto: NRK

Gjerder og klare grenser forhindrer utøverne fra å ha alffor store flokker. Distriktet tåler ikke for mange rein. Utøverne må klare seg med tilmålte beiter.

Økte konflikter

Distriktene og myndighetene holder øye med beitene og reintallet.

Høyeste reintall i Finland er nå 203 000.

– Beitene er det aller viktigste. Penger styrer også en del. Overskrider man tallet, får man ikke penger, sier reineier Valle.

I Norge er det annerledes. Finnmark har over 50 000 mer rein enn tillatt, og det vises på vekten. Beitearealene krymper, og konfliktene øker.