NRK Meny
Normal

Persson åasa åådtjeme

Gellie jaepieh teaterine barkeme. Daelie seamma læstoesne goh Astrid Lindgren.

Cecilia Persson

EAROE: Cecilia Persson jeahta, stoerre earoe åasam åadtjodh.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dorjehtæjja jïh Åarjelhsaemien teateren åvtehke Cecilia Persson, Bååhneste Jïemtesne, gellieh jaepie teaterine jïh heamturigujmie barkeme, daelie åasa åådtjeme.

Mickelpriset

Mickelpriset, maam Persson åådtjeme, lea åasa maam almetje jallh siebrie maahta åadtjodh ihke maahtoe jïh ïedtje njaalmedhs heamturi bijre jeatjabidie veadta. Dam Persson gujhth dorjeme. Aerebi åehpies svïenske tjaelije Astrid Lingren aaj åasam fihkeme.

Gaajh stoerre earoe åasam åadtjodh

Cecilia Persson
Mickelpriset

ÅASA: Daesnie skreejremem tjåådtje.

Foto: Privat

Skreejremisnie tjåådtje:
Mickelpriset 2015 tilldelas Cecilia persson.
Som under flera decennier med inlevelse, entusiasm och stort engagemang levandegjort samiska sagor och myter, gestaltat samiska livsöden och hållit jojken levande. Hon är synnerligen framstående samisk traditionsbärare.