Mener at Norges og Finlands avtale om fiske i Tanavassdraget er brudd på lovverket

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt en klage til Stortingets kontroll – og konstitusjonskomitè om manglende involvering i forhandlingene med Finland om konvensjonen for fisket i Tanavassdraget.

Steinar Pedersen ved Tanabredden

Lederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Steinar Pedersen, mener at TF ikke har fått si sin mening før Norge og Finland ble enige om ny avtale for fisket i Tanavassdraget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Overenskomsten med Finland om fisket i Tanavassdraget ble ikke behandlet på noe felles forhandlingsmøte hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) var representert, skriver TV-leder Steinar Pedersen i sitt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè.

I brevet datert 17.01.2017 viser Pedersen til at Tanaloven slår fast at utarbeidelse av forskrifter og forhandlingene med Finland om fisket i lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget (§ 6, siste ledd).

Utarbeidelsen av forskrifter og forhandlinger med Finland om fisket i lakseførende deler av Tanavassdraget skal skje i samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget.

Tanaloven, § 6

– Stemmer ikke med faktum

30. september 2016 ble avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget undertegnet.

regjeringens hjemmeside opplyses det at den norske forhandlingsdelegasjonen har bestått av representanter fra Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet, Miljødirektoratet, Sametinget og Tanavassdragets fiskeforvaltning.

– Vi finner disse disse formuleringene som mindre overensstemmende med det som faktisk har skjedd i forhandlingssammenheng, hvor vår rolle i forhold til behandlingen av selve overenskomsten/konvensjonen ikke harmonerer med det som er skrevet i den, skriver Pedersen i sitt brev.

– TF ikke involvert

Forhandlingene med Finland om fisket i Tanavassdraget startet i 2012, og gjennom kongelig resolusjon 20.04.2012 ble det også oppnevnt to representanter fra TF.

Forhandlingene omfattet to hoveddeler - en overenskomst/konvensjon med overordnete retningslinjer for forvaltningen av vassdraget og konkrete fiskeregler.

– Høsten 2015 ble det valgt en helt ny ledelse for ny funksjonsperiode i TF. Den nyvalgte ledelsen i TF var ikke involvert i forhandlingene, påpeker Pedersen.

Han mener at slik denne saken er behandlet fra slutten av oktober 2015 til juni 2016, har ikke TF hatt noen reell mulighet til å påvirke innholdet i overenskomsten.

– Fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning

Avtalen ble undertegnet i Helsingfors fredag 30. september 2016.

Det var Norges ambassadør i Finland, Åge B. Grutle, og det finske jord- och skogsbruksministeriets kanslichef, Jaana Husu-Kallio, som undertegnet Tana-avtalen på vegne av Norge og Finland.

Norgga Sámediggi bivdá ahte Deanu-soahpamuš ii dohkkehuvvo.

Norges ambassadør i Finland Åge B. Grutle og det finske jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio undertegnet Tana-avtalen på vegne av Norge og Finland. Sametinget gjorde i går et enstemmig vedtak om å be både Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen (se sak). Reporter Nils Henrik Måsø, foto/redigering: Harry Johansen

– Den nye avtalen vil bidra vesentlig til en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av Tanavassdraget. Den gir godt håp om å bygge opp igjen laksebestandene i løpet av ti til femten år, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Avtalen vil begrense turistfisket til fordel for lokalbefolkningens fiske, sikre en fleksibel forvaltning av fisket og redusere det samlede fiskepresset. Den vil også rette opp fordelingen av lakseressursen mellom Norge og Finland i norsk favør, opplyste ministeren.