Mejtie Jon HenriK Fjällgren Sveerjen MGPese baahtsa

Mejtie dihte Sveerjen Melodi Grand Prixese mubpien jaapan baahtsa? Muvhth daejstie Sveerjen plaerijste daam moenedieh. Dihte joejkeles kaarre Jon Henrik Fjällgren, edtja sijjen åvteste gaahtjedh.

Jon Henrik Fjällgren på Riddu Riđđu.

Jon Henrik Fjällgren aaj Riddu Riddu, daan jaepien guessedi.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Daam dihte plaerie Aftonbladetwww.aftonbladet.se/nojesbladet/article19727909.ab jih P4sverigesradio.se/sida/artikel.aspx Jämtland moenedamme. Gieh mij edtjieh dej MGP sijjie åvteste gaahtjedh.

Jon Henrik Fjellgren åehpies Sveerjesne jih dah jeatjah noerhte laantine sjidti, gåessie meatan lij «Talang Sverige 2014» daan Sveerjen TV3.

Ij dihte Sveerjen Televisjovne (SVT) maam sijhth jiehtedh, mejtie Fjällgren daan gaahtjemiss,e mubpien jaapan baahtsa.

Daelie daejtie vuelide jih artistide veeljeminie, gieh mij åadtjoeh meatan Sveerjen MGPesne årrodh. Daan bijre rahkan asken SVTsne bievnieh.

Fjellgren lea åarjelsaemien båatsoe kaarre mij Mihteste båata.