Blir hele verdens nye «barneombud»

Skal ivareta barnas rettigheter globalt.

-Viktig å påse at land følger barnekonvensjoen, sier Hadi Strømmen Lile.

– Det er viktig å påse at land følger barnekonvensjoen, sier Hadi Strømmen Lile.

Foto: privat

– Min nye jobb er å ivareta barnas rettigheter på globalt nivå og kommer til å ha fokus på situasjonen i Asia, sier Hadi Strømmen Lile, den nye seniorrådgiveren i Redd Barna.

Redd Barnas overordnede mål er et samfunn der barns menneskerettigheter er ivaretatt og de kjemper daglig for at barn skal få det bedre.

Redd Barna jobber nå i 120 land. Alle land i verden, bortsett fra to land - USA og Somalia, har ratifisert FNs barnekonvensjonen.

– Oppdraget mitt i Redd Barna blir å ha fokus på såkalt Child Rights Governance i utviklingsprosjekter. Den viktigste jobben er å påse at Redd Barna i størst mulig grad er tro til barnekonvensjons verdier, sier Hadi Strømmen Lile.

Vil ha fokus på situasjonen i Asia

Hadi Strømmen Lile har vokst opp i Kviby i Alta og er rettssosiolog og menneskerettsforsker.

– Jeg er blitt fortalt at det er Asia som er mitt hovedområde. Jeg skal reise til de ulike landene og ha dialog om utviklingsprosjekter, og se om landene følger opp både barnekonvensjonen og menneskerettigheter, sier Lile

Hva med urfolksbarn og deres situasjon, er det noe som du kommer til å innlemme i ditt arbeid?

– Jeg har jobbet med urfolksrettigheter og synes det er svært natulig å innlemme det i vårt arbeid i Redd Barna. Min jobb blir da å spørre de ulike landene om hvordan de ivaretar rettighetene til urfolksbarn, sier Lile.

Han nevner at utdanningssystemer i mange land systematisk bryter ned urfolks verdier og kulturer.

Caraman Olseter og Hadi Lile

Hadi Lile og Caraman Olseter, romfolk støtteaksjon i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Derfor blir det viktig å ha dialog med både landets myndigheter og urfolkssamfunn om hvorfor barnas rettigheter må ivaretas. Han nevner at foreldre må få vite om hvorfor barn skal lære å lese og skrive, og ikke drive med barnearbeid.

Les også: Slakter samiskkunnskap i skolene

Lile har jobbet i tre år med et Norad prosjekt om barnearbeid i Pakistan og kjenner godt til situasjonen for barn som blir tvunget til å jobbe, istedenfor å gå på skole.

Ekspert om barnekonvensjonen

Lile har tatt doktorgrad på avhandlingen "FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk”.

Han gjennomførte spørreundersøkelser og intervjuer med elever i niende klassetrinn og lærere ved 15 skoler, i syv forskjellige kommuner, i nord og sør.

Resultatene viste at elever i niende klassetrinn selv mente at de hadde mottatt svært lite undervisning om det samiske. Et stort flertall av elevene mente dessuten at den undervisningen de hadde fått var ”ikke så bra” eller ”dårlig”.

Det overveldende flertallet av lærerne sa at de ikke hadde lært noe særlig om det samiske verken på lærerhøgskolen eller i form av etterutdanning. Kunnskapsmessig viste resultatene at nesten ingen elever har lært det de skal eller bør, jamfør FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1).

Jeg er ansatt som ekspert om barnekonvensjonen. Jeg vet at ikke alle land er opptatt av barnas rettigheter, så derfor blir min oppgave å informere - at landene har juridiske forpliktelser og at de ikke kan behandle konvensjonen symbolsk, sier Lile.