Hopp til innhold

Sámediggeráđđi dáhttu mearrideddjiid muitit sámi mátkeealáhusa

Davvi-Norgga mátkeealáhus lea stuorrume, ja sámedikkeráđđi Silje Karine Muotka oaivvilda gutni gullat ealli báikkálaš kultuvrii, lassin lundui ja guovssahassii.

Gorsa

Opplevelser, kultur og natur skal trekke turister til Norge. Her Gorsa i Kåfjord.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Sámi mátkeealáhus vuhtto vuos unnán go geahččá obbalaččat Norgga, muhto lea goitge stuora riggodat. Dán háliidan ahte Ealáhusdepartemeantta galggašii fuobmát, lohká sámedikkeráđđi Silje Karine Muotka.

Son lohká luonddu ja kultuvrra leat máilmme mávssolažžan Norgga mátkeealáhussii. Sámi mátkeealáhus ges gokčá buot dárbbuid mat mátkolaččain leat.

Silje Karina Muotka

Silje Karine Muotka háliida sámi mátkeealáhusa šaddat máilmmi buoremussan.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Mis leat vásáhusat maid vuođus leat luondduealáhusat, kultuvra ja historja. Dát lea olgoriikalaččaide eksohtálaš, ja Norgii livčče buorre bidjat návccaid dán ovddidit.

Lassáneapmi

Norgga ealahusministtár Monica Mæland lei bivdán guorahallama mas galge geahččat mot ruhtajorru lea Norgga mátkeealáhusas. Mannan gaskavahku oaččui válmmas guorahalláma, ja son lohká leat dehálažžan ahte ealáhus birge rikkaidgaskasaš márkanis.

– Mii dárbbašit eambbo dieđuid ja máhtu vai sáhttit hábmet politihka mii nanne ealáhusa.

NHO Reiseliv direktevra Kristin Krohn Devold lohká 2015 sáhttit šaddat máilmme buorren jahkin mátkeealáhussii.

Kristin Krohn Devold

NHO Reiseliv direktevra Kristin Krohn Devold doaivu mátkealáhusa ovdánit vel eambbo.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dássi das maid mátkolaččat sáhttet vásihit lea buorránan, ruvnno árvu lea govttolaš, ja eambbo olgoriikkalaččat bohtet Norgii.

Álgoálbmotturisma

Silje Karine Muotka doarju áinnas dan ahte mátkeealáhusas galgá lassánit árvoháhkan. Ieš háliida ahte sápmelaččat viđa jagi sisa galget šaddat buoremusaid searvvis álgoálbmogiid kultur- ja mátkeealáhusovddideamis. Goitge vároha beare olu deattu bidjámi dasa man stuorrát fitnodagat galget.

– Mii fertet diktit fitnodagaid mat fállet duohta vásáhusaid ja lundui lagasvuođi bissut unnin, jus dat lea buoremus fitnodahkii, muhto seammás ovdánahttit daid.

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK