Markant økning av lakselus i Tysfjord

Det er Mattilsynets begrunnelse for å si nei til en søknad om utvidelse av biomasse ved oppdrettslokaliteten Salaluokta i Tysfjord.

Oppdrettsanlegg for laks i Musken i Tysfjord.

Ellingsen Seafoods oppdrettsanlegg for laks i Musken i Tysfjord. Selskapet har søkt om biomasseutvidelse på en annen lokalitet i nabofjorden til Hellmofjorden, Salaluokta v/innløpet til Grunnfjorden.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Det er oppdrettsselskapet Ellingsen Seafood Avd. Tysfjord som har søkt om å få utvide biomassen på deres lokalitet i Salaluokta som ligger på nordøstsiden av Mannfjordneset i Tysfjord.

Selskapet har i dag tillatelse til å inneha inntil 3120 tonn biomasse i lokaliteten, men søkte om å få utvidet biomasse til 4610 tonn.

Risiko for spredning av lakselus

Mattilsynet avslo søknaden om godkjenning i september i år. Tilsynet er redd for ytterligere spredning av lakselus.

En ytterligere økning av biomassen vil etter vår vurdering medføre en uakseptabel risiko for fiskehelsen, velferden og spredning av lakselus.

Mattilsynet

I begrunnelsen for avslaget påpeker Mattilsynet at lakselusnivået i Tysfjord har i de to siste årene økt betraktelig.

«De senere år har det vært gitt tillatelse til flere nye matfisklokaliteter i Tysfjorden. Selv om lakselusnivået er relativt lavt i Tysfjord, har det vært en markant økning de to siste årene.»

Mattilsynet viser til at tidligere var det lite behov for å behandle oppdrettsfisken mot lakselus.

Men dette har endret seg de to siste årene. Nå må oppdrettsfisken behandles mot lakselus opp til flere ganger pr. år i samtlige oppdrettslokaliteter i Tysfjord.

«Før den tid var det bare unntaksvis at det måtte behandles mot lakselus. De to siste årene har alle lokalitetene med fisk vært behandlet, enkelte ganger flere ganger pr. år. Dette viser at den økning i biomasse som har funnet sted sannsynligvis har medført økte mengder med lakselus. Og de tre nabolokalitetene (til Salaluokta, red.anmerkn.), har alle hatt lusenivåer over lusegrensen i løpet av det siste året.»

Derfor har ikke Mattilsynet gitt tillatelse til ytterlige utvidelse av biomassen.

«Det er allerede gitt tillatelse til en stor biomasse i dette fjordbassenget i Tysfjord. En ytterligere økning av biomassen vil etter vår vurdering medføre en uakseptabel risiko for fiskehelsen, velferden og spredning av lakselus.» skriver Mattilsynet i brevet til Ellingsen Seafood.