NRK Meny
Normal

Gjerstaden jijtjen orkestere jih lucia konserte

Musihke jih lustestalleme daan Gjerstaden jijtjen lucia konsertesne mij edtja Snåasesne årrodh.

Joralf Gjerstad og Ellinor Marita Jåma

Joralf Gjerstad jih Ellinor Jåma konsertem øørneminie.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Dihte lucia iehkede Snåasesne jeatjah-laakan daan jaepien sjædta. Dihte orre Gjerstad Stiftelse edtja luciakonsertem øørnedh. Desnie edtja dihte orre JS -orkestere musihkem spealadidh. Dihte åehpies lustes trøøndere kaarre, Pe-Torsa edtja desnie faepieldidh. Ellinor Jåma lea Gjerstad Stiftelsen åvtehke, dihte edtja håaletæjja årrodh.

–Daate joekoen luste sjædta! Månnoeh Kine Kvalstad edtjebe almetjide daan luciaiehkeden lijrestidh. Gjerstad munnjan jeehti. Sijhtem tjaebpies musihkem goltelidh jih Pe-Torsan ektesne murriedidh, Jåma jeahta.

Ellinor Jåma og Kine Kvalstad

Kine Kvalstad jih Ellinor Jåma edtjiejægan daam luciakonsertem håalodh.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

JS-orkestere.

Gjerstad Stiftelese jijtjen orkesterem tseekeme. Joralf jih Signen orkestere. Kine Kvalstad daejtie musihke almetjidie daan orkesterese tjøønghkeme.

– Joekoen hijvene musihke sjædta. Dejtie maam daan orkesterese tjøønghkeme leah fylhkesmusihkere, joekoen væjkeles. Gaajhk maam gihtjeme sijhtin dallegh meatan årrodh. Jijnjem musihkem edtjebe daelie darjodh jih aaj dah Joralfen jijtjen laavlomh edtjebe lïeredh. Åadtjede ånnetje daan konserteste lucia iehkeden govledh. Gijrese riejries sjidtebe. Daate barre aalkoe barkoe, håhkesjibie maehtebe daam orkesterem øøvtiedidh, Kvalstade jeahta.

Kinove filme Joralf Gjerstaden bijre.

Dihte filmedarjoje Margreth Olin edtja daan kinove filmen bijre buerkiestidh. Daate lea Gjerstaden jielemen bijre, guktie satne goh vuejnehtje, maahta almetjh viehkiehtidh jih jealadehtedh. Luciaiehkeden åadtjode daestie filmeste vuejnedh.

Beetnegh Gjerstad Stiftelsen gåajka.

Beetneh-vierhtieh daan lucia konserteste edtja daan Stiftelsenese maaksalgovvedh. Edtjieh, Signe gon Joralfen, gieries-voete, aarvoe jih almetjen vuajnoen mietie, øøvtiebasse buektedh.

– Mijjien ulmie leah jih Joralfen maadth -hïejmem bueriedidh jih davvodh. Jih mænngan museumem rïhpestidh, Jåma jeahta.

Lucia konserte sjædta Snåasesne goeven 13.b.

Pe-Torsa 2013 - Pe-Torsa drikker kaffe på gamlemåten

Dihte lustes kaarre Pe-Torsa Snåasese båata.

Foto: Jan Ove Haukø