Løste årelang konflikt ved å gi en pengegave til kirka

Etter sju år i rettssystemet med millionkrav ble det enighet mellom grunneiere og reineiere. En gave på 60.000 kroner løste saken.

Femund sijte og grunneiere

Lars Åge Bransfjell og Inge Even Danielsen representerer Femund Sijte. I midten står Per Inge Nyvoll som er grunneier og motpart.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Under en rettssak i Frostating lagmannsrett i Røros i Trøndelag sitter partene i alvorlige forhandlinger.

Bønder påstår at reinsdyr har ødelagt jordene og krever at reineierne skal betale for det.

De er blant annet enige om å sette opp sperregjerde for å beskytte jordene. Men erstatning til bøndene gjenstår.

Plutselig bryter salen ut i full latter etter reineierens kommentar:

– Hva om vi gir 20.000 til lokalkirka?

– Da må du gi til alle tre kirkene i området, svarer en av bøndene lattermildt.

Dette var grunnlaget til at de kunne fortsette forhandlingene til et forlik.

Grunneierne hadde et opprinnelig erstatningskrav på cirka en million kroner da saken startet for sju år siden, men etter gårsdagen har erstatningskravet bortfalt og de får ingenting av det de krevde.

Spontan idé

Reineier Inge Even Danielsen i Femund sijte mente det var på tide å få en endelig slutt på beitekonflikten, som har vært mellom 22 grunneiere i Tufsingdal, Narbuvoll og Narjordet i Hedmark og reindriftsutøvere i Røros-regionen.

I retten i går kom han på den spontane ideen.

– Det var et forsøk på å være kreativ i en fastlåst posisjon. Av og til bør man være sjenerøs, men i forhold til sakens utgangspunkt så er det bare en liten dråpe i havet.

Jordskiftelagsdommer Magne Reiten sa i retten at dette var en kreativ løsning fra Danielsens side.

– Det kommer til å henge lenge igjen at dette løste en årelang strid.

Konflikter i mange år

Femund Sijte er en sammensetting av Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt og Essand reinbeitedistrikt som benytter samme vinterbeiteområde. Vinterbeitet krysser både Trøndelag og Hedmark.

22 grunneiere i Tufsingdalen og Narjordet i Os kommune i Hedmark går til sak mot Femund Sijte etter vinteren 2012, da reinsdyr kommer inn på deres innmark. Videre krevde de erstatning for skader på dyrket mark som de mener er forårsaket av reinsdyrene.

På grunn av en vanskelig vinter med dårlige føre mener reineierne at skade på innmark ville skjedd uavhengig av reinsdyrene.

Saken var i fjor oppe i Høyesterett.

Dette ble de enige om

Noe av det de ble enige om er at det etableres et sperregjerde, ny trasé for gjerdene og at partene dekker sine egne saksomkostninger både i denne saken og tidligere instanser.

Advokat for grunneierne, Øyvind Kraft, er fornøyd med utfallet i Frostating lagmannsrett.

Øyvind Kraft

Advokat for grunneierne Øyvind Kraft

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Vi mener vi har kommet til et bra resultat fordi det er fremtidsrettet. Vi har fått en løsning som innebærer at det blir satt opp gjerder på de omstridte områdene, slik at vi forhåpentligvis unngår skader i fremtiden.

Professor i rettsvitenskap Øyvind Ravna sier han ikke har hørt om lignende utfall i en beitekonflikt før.

– Dette er ikke noe domstolen har besluttet, men noe partene har blitt enige om. Men jeg har ikke hørt om dette tidligere.