Lopme Naestie vihkeles åarjelsaemide

Læjhkan mejtie garre biegke, almetjh Bïenjedaelesne tjåanghkenin

Lea Lopme Naestie vihkeles deahpadimmie?

VIHKELES SAEMIDE: Lopme Naestie kultivrefestivaale lea vihkeles tjåangkoesijjie saemide sjïdteme. Guvvieh/tjoehpedimmie: Felicia Löfgren

Goevten gøøkteluhkie-vijhteden biejjien raajeste, goevten gøøkteluhkie-gaektseden biejjien raajan, Lopme Naestie kultuvrefestivaale Bïenjedaelesne lij.

Goh aajnehke åarjelsaemien kultuvrefestivaale Sveerjen bïelesne Lopme Naestie vihkeles dovne saemide, jïh aaj jeatjah almetjide mah åarjelsaemien dajvesne årroeh juktie åadtjoeh saemiej kultuvri bijre lïeredh jïh vuejnedh saemieh don dajvesne gååvnesieh.

Lea vihkeles ahte mijjieh fihkieh vuesiehtidh mijjien kultuvre

Toamma Dorra

Karin Rensberg Ripa lea aerebi meatan orreme festivaalem øørneme, dan jaepien barre guessie. Dïhte tuhtjie daate vihkeles tjåangkoesijjie jïh deahpadimmie saemide.«Daelie daate kultuvrefestiaale åehpies saemien almetji luvnie», Rensberg Ripa soptseste.

Stuerebe jïh stuerebe

Luhkieakte jaepieh Lopme Naestie kultuvrefestivaale Bïenjedaelesne orreme, jïh stuerebe jïh stuerebe jaepeste jaapan sjïdteme. Fïerhten jaepien ovmessie aamhtesh Lopme Naestesne, dan jaepien aamhtesem lij: Saemieh ovmessie perspektijvistie.