NRK Meny
Normal

Lientsieh edtjieh vyøhkesidh

Nøørjen jih Sveerjen lientsieh edtjieh vyøhkesjidh.

Politi

Jienebh lientsieh raastebieliem.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Åssjalommes orreme jaepien 2007 raajeste, Nøørjen jih Sveerjen lintsiej gaskem laavenjostedh. Orre jaepien mænngan goerehtalleme mejtie nuepie gååvnese jih ektielisnie barkedh.

Raaste bieliem.

Daate vyøhkesjamme barkoe edtjieh Lijren, Raarvijhken jih Frøøstegen jih Hotagen gaskem årrodh.

Göran Bergström lea lientsieåejvie Stræjmesne, dihte håhkoem åtna Nøørjen jih Sveerjen lientsieh edtjieh ektielisnie barkedh, daam jeahta NRK/Trøøndelaagese.

–Daate daerpies! Dah voenehkh raaste bieliem, edtjieh tjirkesvoetem utnedh.

Daelie lientsie vaestiedassem vuerteminie, mejtie daate pilotprosjeekte Frøøstegen jih Lijren gaskem maahta aelkedh. Åssjalommes lea daate lientsie ektievyøki barkoe, edja, abpe raastebieliem Nøørjen jih Sveerjen gaskem sjïdtedh.

Daate edtja lientsie barkoem dah smaave voenij gaskem bueriedidh gåessie mij heannnete.