Hopp til innhold

Får tilbud om annen stilling i kommunen

Formannskapet i Karasjok har bestemt seg for å legge ned organisasjonssjefstillingen som Lisbeth Faltin nå besitter.

Lisbeth Faltin

Lisbeth Faltin har vært fungerende rådmann og organisasjonssjef i Karasjok kommune. Nå legges stillingen hennes ned, og hun blir tilbudt en ny stilling med andre arbeidsoppgaver.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det skriver Sagat i sin papirutgave lørdag. Mistillit etter bruk av Utøya-pengene skal være årsaken, uten at avisen har fått det bekreftet fra politisk eller administrativt hold.

– Slik vi ser det i dag, så har vi tre kommunale ledere som skal klare å serve vår rådmann, sier ordfører Svein A. Somby til Sagat.

Han mener derfor at det ikke lenger er behov for en organisasjonssjefstilling. Faltin blir nå tilbudt en annen stilling i kommunen, med samme lønnstrinn som i dag.

Lisbeth Faltin var i 2013 fungerende rådmann i Karasjok kommune, og var den som skrev under papirene på søknad om midler til Utøya-ofre, sammen med helse- og omsorgssjef Randi Johansen Balto. Mye av de pengene kommunen mottok viste seg senere å «forsvinne», da det kom frem at kun 418.000 av over to og en halv million kroner faktisk var brukt på psykososiale tilbud etter tragedien på Utøya i 2011.

Sagat lyktes ikke med å komme i kontakt med Lisbeth Faltin fredag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Karasjok kommunestyremøte

Svein A. Somby (i midten) i Arbeiderpartiet har sammen med John Nystad i Samefolkets Parti foreslått å legge ned organisasjonssjefstillingen til Lisbeth Faltin. Her sammen med rådmann Elfrid Boine under et kommunestyremøte i desember.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Flau

Det var Arbeiderpartiet og Samefolkets parti som la frem forslaget torsdag. Opposisjonen reagerer sterkt på avgjørelsen.

– Det forslaget som foreligger er en klar endringsoppsigelse, men fremmes rett over bordet mens vedkommende er til stede. Og det er uhørt, sier Amund Peder Teigmo i Senterpartiet.

Ifølge Sagat vurderer Teigmo om det skal foretas en lovlighetskontroll av vedtaket.

– Det er sjeldent jeg forlater et møte med så flau smak i munnen og vond følelse i magen, som det jeg gjør i dag. Jeg er flau over å være medlem av dette utvalget her i dag, sa Teigmo til formannskapet.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.