Hopp til innhold

Lavangen øker folketallet mest - ordfører kjempefornøyd

Siste måling fra SSB viser en stor befolkningsøkning i Lavangen. Hele 4,3 prosent har folketallet økt der siden i fjor. Dette er den største prosentvise økningen i hele Norge.

Lavangen kommune

Folketallet økte i Lavangen kommune fra 2015 til 2016.

Foto: Mathis Eira / NRK

Folketallet vokste mest i Lavangen i hele Norge. Ifølge ny statstikk som Statistisk sentralbyrå nylig har publisert , så har Lavangen kommune størt økning i folketallet av alle kommuner i Norge.

Lavangen har en folketilvekst fra 2015 til 2016 på 4,3 prosent. Det var 43 flere personer i kommunen 1. januar 2016 enn på samme tid i 2015.

Bernhard Halvorsen

Ordfører i Lavangen Bernhardt Halvorsen (Sp)

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Alltid hyggelig med vekst

– Det er alltid hyggelig når folketallet vokser, utfordringen er å beholde folketallet, sier en fornøyd ordfører i Lavangen Bernhardt Halvorsen (Sp). Han forteller at kommunene får tilskudd per hode i kommunen, og at det derfor er gledelig med vekst.

Hovedgrunnen til den store befolkningsøkningen i Lavangen er integrering av flyktninger.

– Det er barnefamilier som har flyttet hit fra Kongo, Somalia, Syria og Afghanistan. I alt mellom 15 og 20 familier. Vi har tatt imot 60 flyktninger på to år, forteller ordføreren.

Også en utfordring med befolkningsvekst

Men befolkningsøkningen er også en utfordring for en liten kommune som Lavangen.

– Vi har utnyttet hele kapasiteten vi har i barnehage og skole. Det er også en utfordring i og med at de har et annet språk og kultur når vi skal få voksne integrert i arbeidslivet.

I tillegg til flyktninger er det også noen lavangsværinger som er flyttet tilbake etter en tid borte fra kommunen, forteller ordføreren.

Kåfjord og Karasjok går mest tilbake

Av de ti kommunene som er med i det samiske språkforvaltningsområdet, hvor norsk og samisk er likestilte språk, så øker halvparten folketallet, mens halvparten har nedgang i folketallet.

Av disse kommunene er det Lavangen som vokser mest prosentvis. Folketallet vokser også i Nesseby, Kautokeino, Porsanger og Tana.

I Karasjok, Kåfjord, Tysfjord, Snåsa og Røyrvik går folketallet ned.

Størst prosentvis nedgang i folketallet har Kåfjord og Karasjok, med en nedgang på 1,5 prosent. Karasjok hadde en nedgang på 40 personer og Kåfjord 32 personer.

Folkemengde i kommunene som er i forvaltningsområdet for samisk språk, 1.1.2016

Kommune

2015

2016

Folketilvekst i %

Snåase Snåsa

2153

2139

-0,7

Raarvihke Røyrvik

475

469

-1,3

Divtasvuodna Tysfjord

1996

1974

-1,1

Loabák Lavangen

1008

1051

4,3

Gáivuotna Kåfjord

2182

2150

-1,5

Guovdageaidnu Kautokeino

2914

2956

1,4

Porsanger Porsáŋgu

3925

3978

1,4

Kárášjohka Karasjok

2708

2668

-1,5

Deatnu Tana

2909

2922

0,4

Unjárga Nesseby

934

959

2,7

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.