Husløse bønder

– FeFo er i ferd med å gjøre bøndene i Finnmark husløse, mener landbruksministeren. – Usant, svarer styreleder i FeFo og nekter å omgjøre omstridt vedtak.

Terje Riis-Johansen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Landbruksminister Terje Riis-Johansen mener det er uholdbart at bønder i Finnmark ikke får kjøpe jorda de driver på, men kun blir tilbudt leiekontrakter.

Men styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo) Berit Ranveig Nilssen fnyser av kritikken, og mener at langsiktig leie sikrer landbrukets eksistens i fremtida.

Vedtaket blir stående

Berit Ranveig Nilssen, Nesseby

Styreleder i FeFo, Berit Ranveig Nilssen, fnyser av kritikken fra landbruksministeren.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Ved salg kan jordbruksjord gå over på private hender og forsvinne ut av næringen, svarer Nilssen.

Hun sier at styret neppe vil omgjøre vedtaket slik landbruksministeren anmoder om.

– Uholdbart

Det var i fjor at styret i FeFo vedtok nye retgningslinjer for salg av landbrukseiendom. I henhold til vedtaket skal bønder som fester jord av FeFo få kjøpt tomt for bebyggelse, men ikke landbruksarealene. Landbruksminister Terje Riis-Johansen reagerer sterkt på vedtaket.

– Jeg mener det er en helt uholdbar situasjon. Det er lite sannsynlig at bønder vil investere i Finnmark med utgifter dersom de ikke har forutsigbare forhold om å kunne eie egen jord, sier landbruksministeren.

Leilendingstenking

FeFo's retningslinjer innebærer at festeren som hovedregel bare får overta eiendomsretten til grunnarealene for bebyggelsen på driftsenheten, men fortsatt må feste landbruksarealene.

Departementet mener at en slik praksis innebærer at bebyggelsen med tomt blir etablert som en egen eiendom som i neste omgang fritt kan videreselges til rene boligformål.

– Dette fører tilbake til gamle leilendingstenkinga hvor bonden var avhengig av andre for å kunne utøve jobben sin, sier landbruksministeren.

Strider mot loven

Departementet mener at FeFo's retningslinjer betyr at landbrukseiendommen blir husløs.

– En deling vil derfor i utgangspunkt være i strid med prinsippene bak jordlovens delingsforbud om at eiendom og bygninger er en integrert del av landsbrukseiendom.

– Retningslinjene legger opp til at de verdiene bonden har skapt på eiendommen ikke kommer bonden til gode ved opphør av landbruksdriften samtidig som mulighetene for å få lån blir mindre ved at arealene bares festes. Dette reduserer interessen for å nedlegge innsats i eiendommen.

– Fylkesmannen må gripe inn

Landbruksminister Terje Riis-Johansen frykter for at FeFo's strategi for landbruket i fylket lett kan føre til en utvikling i strid med landbruksinteresser.

Nå ber han Fylkesmannen om å følge opp saken overfor FeFo med sikte på å få utviklet en strategi for jordbrukspolitikken og få fastsatt endrede bestemmelser for einendomsforvaltning i jordbruket.