NRK Meny
Normal

Skryter av sørsamisk reindrift

Reindriftsutøverne i midtre og søndre del av landet får bedre skussmål av myndighetene enn reindriftsutøvere i nord.

Reinflokk og svart hund

REINDRIFTSMELDING: Nylig offentliggjorde Landbruks- og matdepartementet en stortingsmelding om reindrift for første gang på rundt 25 år (illustrasjonsfoto).

Foto: Edmund Johannes Grønmo / NRK

«I de sørsamiske områdene har reintallet vært stabilt gjennom en intern regulering i flere tiår. Utarbeidelse av bruksregler og fastsetting av et høyeste reintall i siidaer har derfor ikke vært så komplisert og ressurskrevende som i Finnmark.»

Reindriften i de sørsamiske områdene har gjennomgående også en optimal flokkstruktur for størst mulig produksjon.»

Dette fremkommer av Landbruksdepartementets stortingsmelding om reindrift som nylig ble offentliggjort.

– Mange har gjort en god jobb

Landbruksminister Jon Georg Dale

DRENG FOR EN DAG: I september 2016 besøkte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) en gruppe reindriftsutøvere i Karasjok- og Porsanger-området.

Foto: Gyda Hesla/NRK

«Reintallstilpasning har krevd betydelig arbeid, både i næringen og hos myndighetene. (…) Det har først og fremst vært et utfordrende arbeid for distriktene i indre deler av Finnmark, der reintallet var for høyt.»

– Men det må sies at det er veldig mange aktører som har gjort en god jobb med å få ned reintallet i tråd med vedtak, men de må ikke bli taperne i reindriftspolitikken.

Dette sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK da stortingsmeldingen ble lagt frem.

Stortingsmelding om reindrift

ORIENTERER FOLKEVALGTE: En stortingsmelding er et dokument som regjeringen oversender Stortinget. Stortingsmeldingene omhandler ulike sider ved statlig virksomhet, og presenterer regjeringens langtidsplan i ulike politiske temaer, eksempelvis reindrift som i dette tilfellet.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Vil helst ikke gripe inn

I stortingsmeldingen kan man også lese følgende:

«Reintallstilpasningen i Finnmark har vist at en stor del av næringen ikke har lyktes i dette arbeidet.

Av den grunn har myndighetene for en del reinbeitedistrikter i Finnmark, omgjort og fastsatt nye reintall som var lavere enn de som først ble foreslått av distriktet. (…)».

Landbruksministeren håper imidlertid å slippe å måtte gripe inn i næringen på denne måten fremover.

– Vi må ha rutiner og regelverk som gjør at vi har kontroll på reintallet, slik at reindriften selv er i stand til å forvalte reintallet over tid. Det vil hindre at det vil bli nødvendig med nye administrative vedtak fra statens side overfor reintallstilpasningen. Det vil styrke reindriften på lang sikt, sa Dale da meldingen ble publisert.

Ikke-samisk reindrift scorer høyest

I stortingsmeldingen omtales de sørnorske tamreinlagene som en suksessnæring hva gjelder reinkjøttproduksjon.

«Tamreinlagene har den høyeste kjøttproduksjonen i Norge med opp mot 20 kg per livsrein.»

Stortingsmeldingen beskriver tamreinlagenes driftsform som lik den man finner lenger nord i landet, men har gjennom årene «(...) blitt rendyrket som en effektiv og rasjonell kjøttproduksjon».

«Flokkene er optimalisert med flest mulig produksjonsdyr, og den årlige tilveksten i flokken tas ut som slakt. Reintallet holdes stabilt på et nivå som sikrer størst mulig avkastning per dyr.»