Avdekker læremiddel-skandale for 12 millioner kroner

Sametinget kan tape 12 millioner kroner fordi det ikke har hatt kontroll på læremiddel-produksjonen. I en rapport får Sametinget kraftig kritikk. Bare halvparten av læremidlene blir ferdige.

- Det er grunnlag for å reise kritikk mot Sametingets forvaltningspraksis når det gjelder prosjektutbetalinger, skriver Finnut Consult AS i rapporten som ble frigitt i dag.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I evalueringen som selskapet har gjort på oppdrag fra Sametinget, avdekkes det at en læremiddel-produksjon for kr 12 159 770 kan gå tapt.

I mange år har det vært et skrikende behov for nye samiske læremidler.

Betalt ut tilskudd til avbrutte prosjekt

Finnut Consult AS mener det er et bekymringsverdig mønster at hele tilskudd er utbetalt til prosjekter som ikke er ferdige.

- I verste fall blir ikke disse prosjektene ferdigstilt og midlene må anses som tapte, heter det i rapporten.

Sametinget har utbetalt hele tilskuddet til 47 læremiddelprosjekter selv om disse ikke er ferdigstilte. Dette utgjør altså i overkant av 12 millioner kroner, og utgjør omlag 20 prosent av den samlede bruken i femårs-perioden.

Enkelte av prosjektene er også regnskapsmessig problematiske:

- Det har ikke vært mulig å framskaffe en oversikt over det beløpsmessige omfanget av de 16 avbrutte prosjektene, eller hvordan disse midlene er disponert, og om de må ansees som tapte, heter det i evalueringen av tilskudd til utvikling av samiske læremidler.

LES HELE RAPPORTEN

Målet med læremiddel-evalueringen har vært å foreta en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen i perioden 2001-2005, herunder kartlegging av alle de involverte aktørenes ansvar og rolle i forbindelse med læremiddelutvikling.

Manglende regnskap

Finnut Consult AS kritiserer også måten regnskapene til læremiddel-produksjonen er foretatt.

- Praksisen svekker økonomistyringen, og går på tvers av Sametingets egne retningslinjer. Dette avskjærer muligheten for avkorting av tilskuddet som er den mest effektive sanksjonsmuligheten overfor tilskuddsmottakerne, heter det i rapporten.

Videre heter det:

- Sametingets regnskap avdekker ulik praksis og er til dels mangelfulle.

Halvparten blir ferdige

Selv om det har vært stort behov for samiske læremidler, er bare halvparten av disse blitt ferdige i perioden 2001-2005.

- Totalt i planperioden er det startet opp 315 læremiddelprosjekter. Det gir et gjennomsnitt på omlag 53 nye prosjekter hvert år. Av disse prosjektene er 146 ferdigstilte. Det gir en gjennomføringsgrad på 46%, skriver Finnut Consult AS i rapporten.

13. april ble den avlevert Sametinget. I juni behandlet sametingsrådet rapporten, og i dag ble den offentliggjort.

Korte nyheter

  • Veahkaváldi bolesiid vuostá lassána

    Veahkaváldi bolesiid vuostá lea lassánan Norggas. Eanemus vásihit veahkaválddi Finnmárkkus ja Trøndelágas, gos váidagat leat lassánan beliin viđa jagis. Politiijat dadjet measta jo dábálažžan šaddan ahte sii čievččahallet ja sin vuostá čolgadit go leat barggus.

  • Njoammumat lassánit Norggas

    Norggas lea maŋŋebárgga duođaštuvvon 1144 ođđa koronanjoammuma. Dát lea 536 njoammuma eanet go mannan vahku maŋŋebárgga. Badjel duhát njoammuma leat maŋimuš registrerejuvvon Norggas čakčamánu 14. beaivve. Eanemus njoammumat leamašan dan rádjai borgemánu 31. beaivve, dalle ledje 1796 njoammuma.

  • Sámiid searvvis eai vuollán

    Kárášjoga eatnamat gullet gieldda álbmogii, oivvildit Kárášjoga sámiid searvvis. Sii leat gárvá mannat juoba riikkaidgaskkasaš duopmostuoluide dainna áššin, dadjá searvvi jođiheaddji Ragnhild Nystad. Finnmárkkuopmodat lea gáibádusas Finnmárkku duopmostullui addán ja das čállá advokáhta, ahte eananoamasteapmi Kárášjogas galgá leat Finnmárkkuopmodagas. Dál eai sii gal vuollán, dadjá Nystad.