NRK Meny
Normal

Laara & Læjsa åarjelsaemien maana-tv

Snåasen tjïelte edtja mubpien boelhkem Laara &Læjsa, åarjelsaemien maana-tv provgramh dåarjelidh.

Laara & Leisa

Piere Åhren jih Hilma Dunfjeld Mølnvik goh Laara & Læjsa.

Foto: Pressebilde

Snåasen tjïelte edtja viehkietidh jih mubpien boelhkem, Laara & Læjsa, åarjel saemien maana- tv provgramh, beetneh- vierhtine dåarjelidh. Snåasen tjïelten raeries ålma Truls Eggen jeahta daate vihkeles Snåsen tjealtan.

– Vihkeles jih åarjelsaemien gïelem jih kultuvrem vuesiehtidh. Jijnjh Tv sne vuejnieh. Tjïhtje provgramh edtjieh daesnie Snåasesne guvviedidh jeahta Eggen.

Truls Eggen

Snåasen raeries ålma Truls Eggen.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Åehpies Snåasen tjïeltine sjidtedh.

Snåasen tjïelte edtja 100 000 kr maeksedh, Laara & Læjsan tv-provgramide. Daam beetneh-vierhtiem,Snåasen tjïelten, guektiengïelen vierhtijste nuhtjie.

–Daate buerie, Snåasen tjealtan. Daate vuesehte Snåase, daelie guektiengïelen tjïelte. Jih muvhth daejstie almetjh, mij meatan dah maanaprovgramine daestie Snåaseste jeahta Truls Eggen.