Hopp til innhold

Utsetter stipendoverrekkelse etter kritikk

Samerådet og seks finske sameforeninger kritiserer tildelingen av Israel Ruong-stipendet til forsker Erika Katjaana Sarivaara. Nå har Samisk høgskole utsatt overrekkelsen.

Erika Sarivaara

Forsker Erika Sarivaara

Foto: Yle

Forrige uke ble det kunngjort at Israel Ruong-stipendet 2012 går til forsker Erika Katjaana Sarivaara. Hun får stipendet for forskningen sin om revitalisering av samisk språk, om samisk identitet og om samer på finsk side som ikke er anerkjent som samer.

Stiftelsesstyret begrunner tildelingen med at det blitt forsket lite på dette tidligere. Sarivaara har også vist i sin doktorgradsforskning at hun er en flink forsker, mener stiftelsesstyret.

Skal tildeles samisk forsker

Israel Ruong-stipendiet skal være et bidrag til fremme av samisk forskning og kan årlig utdeles til en ung samisk forsker som arbeider med forskningsmessige problemstillinger innen en eller flere av de feltene professor Israel Ruong har vært opptatt av.

Samerådet og de seks finske sameforeningene mener at Sarivaara ikke er samisk, og at hun derfor ikke oppfyller kravene for å kunne tildeles stipendet.

Áile Jávo

President i Samerådet Áile Jávo

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

President i Samerådet Áile Jávo har i et brev til stiftelsesstyret påpekt at Sarivaara ikke er same og at beslutningen om å gi henne stipendet derfor ikke er i samsvar med fondets vedtekter . Jávo ber om en begrunnelse fra Samisk høgskole om hvorfor de har valgt å bryte fondets vedtekter i stipendtildelingen.

Krever at stipendet ikke gis

Samerådet på finsk side og de finske sameforeningene Johtti Sápmelaččat rs, Suoma boazosámit rs, Suoma Sámi Nuorat rs, City Sámit rs og Roavvenjárgga sámi searvi Mii rs har gått sammen om å skrive et brev til Samisk høgskole om tildelingen.

Også de skriver at Sarivaara ikke er same og at det er upassende å tildele henne stipendet fordi det er mot fondets vedtekter. De krever at stipendet ikke tildeles Sarivaara.

Utsetter overrekkelse

Jelena Porsanger

Rektor ved Samisk høgskole Jelena Porsanger

Foto: Sámi allaskuvla

Stipendet skulle etter planen overrekkes Erika Katjaana Sarivaara tirsdag 14. mai på Samisk høgskole i Kautokeino, men er nå utsatt.

Samisk høgskole vil ta kontakt med Samerådet og sameforeningene som kritiserer tildelingen, for å høre argumentasjonen deres for at Sarivaara ikke skal få tildelt stipendet. Det sier rektor og styreleder ved Samisk høgskole Jelena Porsanger, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Sarivaara selv vil heller ikke kommentere kritikken fra Samerådet og sameforeningene. Hun sier bare at hun gleder seg over at hun er blitt tildelt stipendet.

Korte nyheter

 • Lulli-Norga stuorru Sámedikkis: – Sáhttá leat hástalus

  Sámedikki jienastuslohku lea sturron váile 3000 olbmon guovtti jagis.

  Dat maid mielddisbuktá ahte Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgii.

  – Dál lea nubbi áigodat go Ávjovárri massá mandáhta válgabirii gos leat stuorra gávpogat. Dál lea nu ahte Lulli-Norga válgabiire lea dat stuorámus válgabiire Sámedikkis, ja dat sáhttá leat hástalus go dat lea dat guovlu mii lea olggobealde daid Sámi guovlluid.

  Nu lohká Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR). Son lea válljejuvvon diggái Ávjováris.

  – Mu mielas lea hástalus ahte mis lea váttis dáppe rekrutteret olbmuid dan jienastuslohkui. Mii diehtit dieđusge ahte dáppe lea veahá stuorát potensiála, muhto mis lea maid dušše vissis potensiála dan olmmošlogu ektui. Mii boahtit oalle jođánit juksat dan bajit robi, lohká Nystad NRK:ii.

  Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji, Tom Sottinen (Bb) lohká ilolaš go jienastuslohku stuorru.

  – In heađástuva go jienastuslohkku stuorru, in eisige. Ahte olbmot háliidit searvat válggaide Sámediggái ja beassat jienastit, čájeha ahte háliidit searvat Sámi demokratiijai, muitala Sottinen.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Ávžžuhit geavahit 184 miljárdda buoridit Davvi-Norgga johtalusa

  Davvi Norgga ođđa johtolatplánas ávžžuha Stáhta geaidnodoaimmahat geavahit 184 miljárdda ruvnnu buoridit Davvi Norgga johtalusa.

  Muhto Davvi-Norggamáđii huksen Fauskes Romsii ii leat ekonomalaččat gánnáhahtti 281 miljárdda huksengoluiguin, oaivvilda Ruovdemáđiidirektoráhtta, ja nu ii ávžžutge hukset dan. Lassin das livčče heajos váikkuhusat lundui, birrasii, dálkkádahkii ja boazodollui. Dála ruovdemáđijat Nordlánddas ja Ofuohtas ávžžuhuvvojit buoriduvvot mealgat.

 • – Lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- og Lulle-Vuonan Øyvind Fonn guossidij Ájluovtav Hábmera suohkanin vásse vahko, ja lågådaláj Sámemisjåvnå barggohiståvrå birra Divtasvuonan jages 1935 gitta udnátjij.

  Dábálattjat gå Sámemisjåvnnå l Ájluovtan la siján evangelak tjåhkanibme biednadåben Elimin. Valla dán bále usjudallin Árrana siegen tjadádit tjåhkanimev masi luluj almulasj berustibme, dan diehti gå la muddo såbadimijn, ruopptot histåvråjda gehtjadit ja gæhttjat mij la dáhpáduvvam, subtsas Fonn.

  – Mij viessop ájgijn såbadusájn, árvvaladdamijn ja dåbdijdimijn, ja de mij gal vierttip álgget ållu várrogisát. Mij subtsastip iehtjama bargos mijá vuojnnemguovlos. Ja de gatjádijma rabás gatjálvisáv lågådallamin; lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Fonn subtsas gå institusjåvnåjn barggin de lij dallusj ájádallam ahte da máná majt oattjojga sijá huvson galggin bajedit ja åhpadit Vuonarijka modella ja vuoge milta.

  – Juska lij huvso diehti, de lij duodaj vuona dábij milta. Nav vaj sáme perspektijvva jali identitiehtta máhtij buorebut várajda váldeduvvat. Duohtavuoda- ja semadimkommisjåvnå diedádusán tjuodtju sivilisering ja kultivering vuona mærráj milta lij oasse huvsos, ja dássta láddáduvvam tjuovoj. Dánna ij la nammadum makkirak konkrehta institusjåvnnå, valla vierttip ájádallat dasi mij aj oassálastijma dánna, javllá Fonn.

  Fonn buojkot skåvlå dile birra Fredly-institusjåvnån, gånnå åhpadijga dárogiellaj, jur gåk skåvllåpolitihkka lij dalloj, ja dat lij ham dárojduhttem.

  – Ja jus biedna l dárogiellaj, la dat aj vuohke gåktu dárojduhttá – gå ep guovtegielakvuodav duodastip, duoddi sån.

  – Lijma máhttám ietjáláhkáj tjoavddet majt dalloj dahkin, hæjttá Fonn.

  Åvddålijguovlluj sihtá Sámemisjåvnnå vásádusáj ja histåvråj birra gullat, ja sij båhti vas Hábmerij jage duogen.

  Gulldala ienebuv dánna.

  Odne mii oažžut guossái juoigi gii galgá searvat Norske Talenter gilvvuide, šoš! Ánne Márjá áigu hástalit Kolbjørna, máhttá go son muhtun sámegiel doahpagiid? Odne gullo maid julevmagasiidna, dii 12.04.