Hopp til innhold

Næringsdepartementet etterlyser reindriftas velvilje

Nærings- og handelsdepartementet lukker øynene for internasjonalt lovverk, og tilråder at reguleringsplanen for Nussir ASAs gruvevirksomhet vedtas.

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar

Reinbeitedistrikt 22 Fiéttars beiteområde ved gamle Folldal verk Kvalsund. Reineier Nils Mathis Sara ser etter rein.

Foto: Bente Bjercke

Om Nærings- og handelsdepartementet får det som de ønsker, kan den Arbeiderparti-styrte kommunen i Kvalsund åpne døra for gruveselskapet.

I sin faglige tilrådning til Miljøverndepartementet anbefaler Nærings- og handelsminister Trond Giskes fagdirektør at innsigelsene til Nussir ASAs reguleringsplan fra Sametinget og Områdestyret for Reindrifta i Vest-Finnmark settes til side.

Nevner hverken ILO-konvensjonen eller folkeretten

Nærings- og handelsdepartementet, som deltok på befaringa i Kvalsund før påske, unnlater å nevne det internasjonale lovverket som Nussirs planlagte gruvedrift kan komme i konflikt med, som ILO-konvensjonen, Folkeretten og EUs vannrammedirektiv.

Trond Giske

Nærings- og handelsminister Trond Giske har ikke svart på henvendelsene fra NRK Sápmi.

Foto: Bente Bjercke


Ettter at Miljøverndepartementet ba om ytterligere utredninger i saken om Nordic Mining ASs planlagte gruvevirksomhet i Vevring med sjødeponi i Førdefjorden, ligger Nussirs søknad om gruvedrift i Kvalsund med sjødeponi i Repparfjord først i køen av gruvesakene som Miljøverndepartementet skal avgjøre.


Nussir-saken vil også sette standard for hvordan norske myndigheter håndterer planlagt gruvevirksomhet i samiske områder med reindrift.

«Innsigelsespartene har vist liten vilje»

I kommentaren til Sametingets innsigelser i saken, etterlyser Nærings- og handelsdepartementet imøtekommenhet fra reindrifta, og påpeker at Fylkesmannen i Finnmark fraråder at Sametingets og Områdestyrets innsigelser til reguleringsplanen tas til følge.

«Regjeringen stadfester at det å legge til rette for en god sameksistens er et ansvar som pålegger alle berørte parter... innsigelsespartene har vist liten vilje for å finne frem til omforente, avbøtende tiltak som legger grunnlag for sameksistens mellom reindriften og mineralnæringen», skriver Nærings- og handelsdepartementet, og viser til fylkesmann Gunnar Kjønnøys, strandede meklingsforsøk i Nussir-saken.

«Godt grunnlag for sameksistens»


I tråd med hovedintensjonen i regjeringens mineralstrategi, mener Nærings- og handelsdepartementet at det er et godt grunnlag for sameksistens mellom gruvedrift og reindrift i Kvalsund:

Ragnhild Marit Sara

Pålagt sameksistens med gruvedrift vil være uforholdsmessig tyngende, mener nestleder og juridisk rådgiver i reinbeitedistrikt 22, Ragnhild Marit Sara.

Foto: Bente Bjercke

«Vi mener at det bør være godt grunnlag for sameksistens i dette tilfellet», skriver de.


Den oppfatningen deles ikke av Ragnhild Marit Sara, nestleder og juridisk rådgiver i reinbeitedistrikt 22.


– Selv om regjeringen har en stor intensjon om å satse på mineralnæringen, fritar det ikke staten for ansvaret til å ivareta og videreutvikle reindriftsnæringen, slik det følger av Grunnlovens § 110a og internasjonal rett.


Tålegrensen allerede overskredet


I likhet med Sametingets innsigelseskommentar i Nussir-saken, påpeker nestleder Sara det motstridende i statens pålagte reintallsreduksjon og de ønskede arealinngrepene i reinbeitedistriktene i Kvalsund.

– Pålagt sameksistens med gruvedrift vil være uforholdsmessig tyngende, og går på rettsikkerheten løs for enkeltindividene i reindriftsnæringen. Fiéttar har en rettskraftig dom som viser at tålegrensen for inngrep ble overskredet allerede for tredve år siden.

Nærings- og handelsdepartementet mener også at Fiskeridirektoratets innsigelse mot sjødeponi i Repparfjord er ugyldig fordi den ble sendt inn for sent. Etter Nærings- og handelsdepartementes syn, vil ikke et sjødeponi for gruveavfall ha vesentlige negative miljøkonsekvenser for Repparfjorden.

Dette er stikk i strid med høringsuttalelsene fra Havforskningsinstituttet.

«Vi kan ikke se gode grunner til at statlige myndigheter i denne saken skal overprøve et lokaldemokratisk fattet vedtak», skriver departementet avslutningsvis til Miljøvernsdepartementet.


«Må utredes bedre»


Fiskeri-og Kystdepartementet deltok også på befaringa i Kvalsund. I sin merknad til Miljøverndepartementet mener de at spredningen av finpartikler fra gruveavfallet i Repparfjord bør utredes bedre.

Departementet mener også at utlakingen av tungmetaller nær fjordbunnen, som kobber og kvikksølv, må undersøkes ytterligere. Fiskeri- og kystdepartementet vedlegger høringsuttalelsen fra Havforskningsinstituttet i sitt kommentarbrev.

«Tungmetallforurensningen av kobber vil alene være nok til å fraråde utslippstillatelse» konkluderer Havforskningsinstituttet. Årlig vil det være et kobberutslipp på 600 tonn og 600 kilo kvikksølv som vil gå ut i Repparfjorden.

Det betyr at alt liv på bunnen i det 4,9 kvadratkilometer store hovedområdet for gruveavgangen vil bli utslått, skriver havforskerne. Sjødeponiet kan også utgjøre en trussel for villaksstammen i Repparfjordelva.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Villaks

Villaksen hopper i Repparfjordelva, sesongen startet 1. juni.

Foto: Bente Bjercke

Giske vil ikke svare

NRK Sápmi stilte følgende spørsmål til nærings-og handelsminister Trond Giske:

Hvor langt vil statsråden strekke seg for å få til Nussirs gruvedrift, er han villig til bryte menneskerettighetene for å få det til, jfr gjenåpningingen av Sydvaranger Gruve?

Statsråd Trond Giske har ikke svart på spørsmålet fra NRK Sápmi.


– Ikke relevant med konsultasjonsplikt

Departementes kommunikasjonsrådsgiver, Martine Røiseland svarte på Giskes vegne. Hun understreker i sin e-post at det er Miljøverndepartementet som skal avgjøre innsigelsessaken.

«Nærings- og handelsdepartementet kan ikke se at konsultasjonsplikten er relevant i Nussir-saken», skriver hun.

Det er i strid med det Sametinget krever i sin innsigelseskommentar til Miljøverndepartementet. Inngrepet er så omfattende at det etter folkerettens artikkel 27 vil kreve forhåndssamtykke fra berørte urfolk og Sametinget.

– Vurderer ikke lovligheten av tiltaket

– Det er svært betenkelig at Nærings- og handelsdepartementet velger å tilråde stadfestelse av reguleringsplanen uten å engang vurdere lovligheten av tiltaket. Dette er fullstendig i strid med grunnprinsippene i rettsstaten Norge, sier juridisk rådgiver og nestleder i Fiéttar, Ragnhild Marit Sara.

Sydvaranger Gruve

Da Næring- og handelsdepartementet i 2008 gav driftskonsesjon for gjenåpningen av Sydvaranger Gruve AS, mente reinbeitedistrikt 5A/C at vedtaket var i strid med Folkeretten.

Saken endte hos Sivilombudsmannen, som mente det var berettiget at departementet på ny vurderte om driftskonsesjonen var i tråd med folkerettslige prinsipper.

Departementet avviste anklagene om brudd på folkeretten.

Sydvaranger Gruve fikk driftskonsesjon til tross for at det ikke forelå en konsekvensutredning.

– Området var allerede ødelagt

– Jeg mener fremdeles at driftskonsesjonen strider mot folkerettens prinsipper, sier advokat Geir Haugen, som klaget saken inn for Sivilombudsmannen på reinbeitedistriktets vegne.

Leder for distrikter, Egil Kalliainen forteller at de ikke hadde kapasitet til å gå videre med saken.

– Området var jo i utgangspunktet ødelagt etter hundre år med gruvedrift. Når det gjelder fremtidige utvidelser, stiller saken seg annerledes, sier Kalliainen.

Statsministerens kontor involvert

Statssekretær Jeanette Iren Moen (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet har tidligere uttalt til media at avgjørelsen i Nussir-saken er politisk. Offentlige journaler viser at Statsministerens kontor er involvert i Nussir-saken.

Tunge interesser

I Miljøverndepartementet har verken statssekretær Ellen Øseth (SV), som deltok på befaringen i Kvalsund, eller miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV) svart på NRK Sápmis henvendelser.

Bård Vegar Solhjell

Mijøvernminister Bård Vegar Solhjell har ikke svart på henvendelsene fra NRK Sápmi.

Foto: Bente Bjercke


Men Miljøverndepartementets saksbehandler, Martine Løvold, skriver i en e-post at departementet er i dialog med Sametinget, og at vurderingen rundt spørsmålet om menneskerettigheter vil utgjøre en del av den samlede vurderingen i saken.

«Det er tunge interesser på flere sider i disse sakene», skriver saksbehandleren.

Miljøverndepartementet vil ikke si noe om når det kan forventes et endelig vedtak i innsigelsessaken, men forsikrer at alle parter vil bli hørt.

Departementet har heller ikke svart på om de har planlagt å konsultere Fiéttar i sluttprosessen av saken, slik Sametinget har oppfordret dem til å gjøre.

– Vi har ikke blitt kontaktet av Miljøverndepartementet i Nussir-saken, sier Ragnhild Marit Sara, fra reinbeitedistrikt 22 Fiéttar.

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, hadde ikke anledning til å si noe om hvordan han forholder seg til ILO-konvensjonen og folkeretten da NRK Sápmi tok kontakt.

Gamle dagbruddet til Folldal verk i Kvalsund

Pit fra det gamle dagbruddet til Folldal verk i Kvalsund. Ligger i kalvings-og beiteområdet til reinbeitedistrikt Fiettar, hvor det planlegges ny gruvedrift.

Foto: Bente Bjercke

Korte nyheter

 • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

  Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

  Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

  «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

  Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

  Katja Gauriloff
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP