Kritihkalaš ovdabargui

Ánddasuolu sátnejođiheaddji Jonni Solsvik lea kritihkalaš ovdabargui mii lea dáhkkon suodjalusa guhkesáiggeplánas, doppe gos Ánddasuolu girdihámman lea evttohuvvon heaittihuvvot. Duogáš lea go guokte raportta leat konkluderen máŋgga láhkai, doppe gos lohkovuođđu dan ovtta raporttas lea graderen ja danne ii leat dovddus. Danin meidne Solsvik ahte lea váttis bealuštit heaittiheami. Suodjalusdepartemeanta muitala ahte politihkkárat Stuoradikkis ožžot maiddái graderen duogášmateriála go galget mearrádusa bargat dán áššis.