Krever stans i gull-boring

Reineiere liker ikke at Store Norske Gull skal bore 15 hull i vinterbeiteområdet. – Vi krever direkte forhandlinger med selskapet, skriver reineierne i et brev.

Rein i flukt
Foto: NRK

Hullene det dreier seg om, skal bores i Ráitevárri og Rivkkaoggi i Karasjok kommune denne sommeren.

Store Norske Gull AS har store forhåpninger om å finne gull i Karasjok. Tidligere i sommer varslet selskapet at de er "nær kilden"¨.

– Resultatene fra tidligere års undersøkelser har medført at vi ønsker å sette i gang med innledende kjerneboringer, skrev selskapet i et brev til Sametinget.

– Full stopp

Kjerneboringene er ikke reindriftssamene som har vinterbeiter i dette området, begeistret over. I et brev til Områdestyret for Øst-Finnmark opplyser de at Store Norske Gull AS "ikke ønsker dialog".

Reineierne Lars Larsen Anti, Marit Kirsten Anti Gaup og Samuel John L. Anti viser til at selskapet ikke har tatt kontakt med dem.

– Dette har ikke skjedd, og derfor krever vi full stopp av virksomheten inntil Store Norske Gull har hatt møte og fått avklart deres virksomhet i området. Vi krever direkte forhandlinger og avklaringer med selskapet. Vi aksepterer ikke at andre forhandler på vegne av siidaen som har juridiske rettigheter til området, skriver de i brevet.

Fikk ikke medhold

I midten av juni i år krevde et annet reinbeitedistrikt midlertidig stans av letevirksomheten til selskapet Nussir ASA i Kvalsund.

– Det haster å få en rettskjennelse om stans, ba reinbeitedistriktet.

Begrunnelsen for kravet var at reinen blir forstyrret under kalvingen.

Nylig avslo Næringsdepartementet klagen fra reinbeitedistriktet.

– Etter departementets vurdering er det samfunnsmessig viktig å få bedre oversikt over hvilke mineralressurser som finnes i Finnmark, heter det blant annet i vedtaket.

Vurdere advokat-hjelp

Reineierne i Karasjok som har vinterbeiter i området hvor Store Norske Gull AS leter, ber også om befaring.

– Dersom dette arbeidet ikke stoppes, vil vintersiidagruppen engasjere advokat som skal ivareta våre interesser i områder og sikre at siidaens områder beskyttes, skriver reineierne.

De viser også til at det i fjor var laget et hull i området.

– Personer kjørte i gropene og dette kunne ha forårsaket ulykke. Med den erfaring vi har fra i fjor, er vi svært bekymret over maskinboring i området, heter det i brevet.