Hopp til innhold

Krever stans av mineralleting

Reindrifta krever full stans i all transport og boreaktivitet i Kvalsund. Nå ber de tingretten stoppe virksomheten.

Mineralleting i Kvalsund
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Aktiviteten knyttet til transportplanen og boreaktiviteten midt i kalvingsperioden, vil bidra til vesentlig skade og ulempe for reindriftsutøverne i området, heter det i brevet fra Områdestyret i Vest-Finnmark til Hammerfest tingrett.

Selskapet Nussir ASA som leter etter mineraler i Repparfjorden, har ikke etterkommet kravet.

– Uforstående

– Vi stiller oss uforstående overfor Reinbeitedistrikt 22 sin nye argumentasjon som indikerer at det området vi har begrenset vår aktivitet til, plutselig er blitt kalvingsområde. Vi forholder oss til at vi har fått tillatelse til vår aktivitet - dels fra Bergvesenet ved Bergmesteren - og dels fra Kvalsund kommune, skriver Nussir ASA ved Kjell Bakke i svaret til Områdestyret.

Hammerfest tingrett kan ikke svare på når kravet fra Områdestyret i Vest-Finnmark kan behandles.

LES OGSÅ: – Finner vi mye gull, kommer jeg og danser gulldans med deg Mikkel

– Reinen trenger ro

– Det er svært viktig at det er ro i området. Reinen trenger ro på grunn av kalvingen, sier Berit Kristine Hætta. Hun er leder i områdestyret.

Hun betegner stedet som hovedområdet for kalvingen for reinbeitedistriktet.

Områdetstyret har bedt om stans i all virksomhet fram til 1. juli.

– Det haster å få en rettskjennelse, og jeg forventer en behandling, sier Hætta.

Stopper ikke

Kjell Bakke i Nussir ASA sier til NRK Sámi Radio at selskapet forholder seg til tillatelsene det har fått.

– Vi fortsetter aktiviteten inntil vi eventuelt får en stoppordre fra tingretten, sier Bakke.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.