Hopp til innhold

Kong Haralds nyttårstale varmer og gir håp til reineierne på Fosen

Kongen nevner ikke Fosendommen direkte. Reineierne føler likevel at majesteten støtter deres sak.

Maja Kristine Jåma

GLAD FOR KONGELIG STØTTE: Reineier og sametingsråd, Maja Kristine Jåma (NSR), er takknemlig for at kongen i sin nyttårstale gjør ære på den kunnskapen urfolk besitter.

Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Det kongen sa i sin tale har med mange urfolkssaker å gjøre. Mange urfolk lever tett opp til naturen. Det gir dem en spesiell kunnskap og evne til å leve i samspill med naturen. Det kan ha med Fosen-saken å gjøre. Det kan også kobles til klimakrisen, sier Maja Kristine Jåma.

28-åringen har i 15 år kjempet mot vindindustrien på Fosen. Hun er bekymret for at hennes kultur og levebrød skal forsvinne.

Maja Kristine Jåma

Maja Kristine Jåma på sitt kontor i Snåsa.

Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat

Det er denne delen av talen som varmer mest:

Kong Haralds nyttårstale 2021

FREMHEVER URFOLKS KUNNSKAP: Kong Harald mener at storsamfunn og urfolk har et felles mål om å forvalte verdens ressurser for fremtidige generasjoner.

Foto: Lise Åserud / NTB

«Urfolkene har gjennom tusener av år vært avhengig av samspillet med naturen og alt levende for selv å overleve. De eier verdifull kunnskap, som er av betydning for oss alle.

Storsamfunn og urfolk verden over er tjent med å lytte til hverandre og samarbeide for å ivareta det som må være et felles mål: Å forvalte jordens ressurser på en måte som gjør at også generasjonene etter oss kan leve gode liv.»

– Jeg er enig med det kongen sier. Jeg syns det er kloke ord, sier Jåma.

Ugyldig godkjenning

11. oktober 2021 slo Høyesterett enstemmig fast at godkjenningen av vindkraftverkene i Roan og Storheia er ugyldig.

Tillatelsen Olje- og energidepartementet ga i 2013 krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Sissel Stormo Holtan

GLAD FOR KONGELIG STØTTE: Reineier Sissel Stormo Holtan.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Reineiernes krav etter dommen er sterk og klar. Dette må få konsekvenser for 151 ulovlig bygde vindturbiner, mener reineierne på Fosen.

– Alt som er ulovlig bygget, må fjernes. Det vil si vindturbiner, veier, kraftlinjer og annen infrastruktur, sier reineier Sissel Stormo Holtan (39).

Jåma er enig.

– Hver dag som går uten at noe blir gjort fortsetter bruddene på menneskerettighetene på Fosen, påpeker Jåma.

– Prøver ikke å sette dommen tilside

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) fikk denne vanskelige saken på sitt bord rett etter at hun overtok statsrådsposten.

Marte Mjøs Persen

BESØKTE FOSEN: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har besøkt Fosen og snakket med alle parter i saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rett før jul kom et brev fra Mjøs Persen til partene i saken. Der sier hun at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverkene kan bli stående eller ikke.

Advokat Andreas Brønner

REAGERER: Advokat Andreas Brønner reagerer på at OED vil overprøve en dom i Høyesterett.

Foto: Erik Lieungh

Andreas Brønner representerer sør-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt. Han reagerer på OEDs fremgangsmåte.

– Departementet har nå besluttet at det skal gjennomføres en langvarig prosess hvor de skal vurdere de samme konsekvensene som Høyesterett allerede har vurdert. Departementet legger med andre ord opp til at de selv skal overprøve Høyesteretts dom, påpeker Brønner.

OED varsler at de vil gjennomføre en prosess som vil ta noe tid. De ønsker å se på alle sider ved Fosendommen.

Statssekretær Amund Vik (Ap)

OVERPRØVER IKKE HØYESTERETT: Statssekretær Amund Vik.

Foto: Olje- og energidepartementet

– Dette handler ikke om at staten prøver å sette til side en dom fra Høyesterett. Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt på Fosen er ugyldige, har de ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene, skriver statssekretær Amund Vik (Ap).

De skal nå finne ut om hva som skal skje.

– Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak, hevder Vik.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK