Hopp til innhold

Kommer ikke inn i kommunestyret: – Det er fordi jeg er same

I Røyrvik raser debatten om hvorvidt kommunen skal åpne for gruvedrift. Saken kan ha vært avgjørende for flere i kommunevalget.

Linda Mari Jåma
Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Da valgresultatet for Røyrvik kom, var Samarbeidslista den klare vinneren.

Med 59,6 prosent av stemmene sikret de seg seks av elleve representanter i kommunestyret.

Etter at personstemmene og slengerne var telt opp, raste derimot partiets 4.-kandidat, Linda Mari Jåma, ned til en 11. plass på lista.

Det betyr at hun ikke blir en fast representant i kommunestyret.

Bilde av Linda Mari Jåma

MISTET PLASSEN: Linda Mari Jåma sto egentlig på 4. plass på Samarbeidslistas liste. Likevel endte hun på 11. plass etter at personstemmene var talt opp.

Foto: Privat

Selv er Jåma klar og tydelig på hva hun tror årsaken til dette er.

– Det er fordi jeg er same og på grunn av at det er hete diskusjoner angående gruvedrift i reinbeitedistriktet vårt, mener hun.

NRK forklarer

Hva handler gruvesaken i Røyrvik om?

Kort om gruva

 • 5. september vedtok kommunestyret i Røyrvik en reguleringsplan for Joma Gruver. Det betyr i praksis at kommunen er positiv til at det blir gruvedrift i kommunen.
 • Det har vært gruvedrift i Røyrvik før. I 1998 ble den gamle gruva i Joma lagt ned. I det gamle gruveområdet er det planer om å gjenoppta gruvedrifta.

Hva mener de som er for?

 • De som er for gruvedrifta i Røyrvik, mener at det er viktig for å skape nye arbeidsplasser i kommunen.
 • Gruveselskapet har lovet mellom 100-115 nye arbeidsplasser i den lille kommunen, som per dags dato har i overkant av 400 innbyggere.
 • De som er for, mener også at gruva vil gi ringvirkninger for hele næringslivet i kommunen, og at den vil sikre at Røyrvik opprettholder sine kommunale tjenester.

Hva sier reineierne?

 • Gruva ligger i et viktig beite- og kalvingsområde for rein, og har derfor blitt møtt med skepsis fra både reineiere og Sametinget.
 • Reineierne mener at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig, og ønsker at konsekvensene skal utredes bedre før prosessen går videre.

«Vårt krav har hele tiden vært en KU (kunnskapsutredning) - hvor de kumulative effektene for hele distriktet blir belyst, ikke bare de regionale effektene».

Det skrev Tjåehkere reinbeitedistrikt i en høringsuttalelse til kommunen før reguleringsplanen ble vedtatt.

– Hets fra alle hold

Jåma merker at stemningen i Røyrvik har endret seg etter gruvesaken.

– Etter at gruvedrift ble et så ampert tema, har såkalte venner, som jeg trodde var venner, de har begynt å ta avstand fra hele familien, forteller Jåma.

Hun føler at reindrifta blir sett på som syndebukk i saken.

Kalvmerking i Svahken Sïjte

ILLUSTRASJONSBILDE: Linda Mari Jåma mener at reindriftas kunnskap bør bli mer hørt.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

– Det føles som at hvis det ikke blir gruvedrift, da er det reindrifta sin feil. Det er jo klart og tydelig. Men reindrifta er jo med så lenge vi har kunnskapsgrunnlag, og vet hvilken vei det går for oss også, sier hun.

I tillegg forteller hun at reindrifta blir utsatt for hets fra flere kanter.

– Vi blir belastet med hets fra alle hold. At vi er et uvanlig folk, at vi ikke vil være med på utviklinga for det grønne skiftet og vi blir sett på som et hinder for gruvedrifta.

– Og vi vil det beste for bygda vi også. Men vi vil også ha det bra, fastslår Jåma

Bekrefter negative holdninger mot det samiske

Etter den soleklare valgseieren, er det klart at Kennet Tømmermo Reitan (22) blir den nye ordføreren i kommunen. Han representerer samme parti som Linda Mari Jåma.

Har du opplevd økende tendenser til negative holdninger mot det samiske i Røyrvik?

– Ja, dessverre, svarer Reitan.

Ny ordfører Røyrvik Kennet Tømmermo Reitan

YNGSTE ORDFØRER: Kennet Reitan (22) blir en av landets yngste ordførere. I Trøndelag blir han den aller yngste.

Foto: Espen Andreas Sandmo / NRK

Ut ifra det Reitan har hørt og sett, så har det vært en hard tone i forbindelse med gruvesaken, særlig i sosiale medier.

Likevel tror han ikke at innbyggerne i Røyrvik er negativ til reindrifta.

– Det har jo vært en diskusjon nå på bygdesida på Facebook, og der er innbyggerne ganske klare på at de har stor respekt for reindrifta og at man ønsker å finne en løsning. Jeg tror ikke at det er den typiske røyrvikingen som kommenterer for eksempel at «reindrifta sier nei til alt», sier han.

Kan være positiv til gruve- og reindrift samtidig

Den påtroppende ordføreren tror ikke at Jåmas listefall handler om at hun er same.

Han mener at man kan være positiv til både reindrift og gruvedrift samtidig.

– Jeg synes det er synd at Linda føler det sånn. Men jeg kan ikke si meg enig i det utsagnet. Selv om man er positiv til gruvedrift, så betyr ikke det at man ikke vil samene vel eller at man ikke er positiv til reindrifta, sier han.

Kennet Reitan ung ordførerkandidat i Røyrvik

POSITIV TIL REINDRIFTA: Den påtroppende ordførerkandidaten mener at man kan være positiv til både gruvedrift og reindrift samtidig.

Foto: NRK

Han mener også at Linda er en dyktig politiker, og at han gjerne skulle hatt henne og reindrifta med i kommunestyret.

– Jeg har hatt veldig nytte av perspektivene til Linda i gruvesaken, sier han.

Endring hos flere partier

Arbeiderpartiet i Røyrvik var det partiet som mistet flest stemmer under årets valg. De sank med 21,9 prosentpoeng sammenlignet med forrige valg.

Partiets ordførerkandidat, Bertil Jønsson, endte på en 2. plass på lista etter at personstemmene var talt.

Bertil Jønsson

TROR GRUVEDRIFTA PÅVIRKET RESULTATET: Arbeiderpartiets ordførerkandidat tror at gruvesaken var avgjørende under valget i Røyrvik

Foto: Ristin Persson

Han tror også at gruvesaken er den største grunnen til at valgresultatet ble som det ble.

– Jeg fulgte den offisielle linja vi hadde i Arbeiderpartiet, om at vi var enig i at det var viktig at reindriftas stemme ble hørt i gruvesaken. Det var gruvesaken som ble avgjørende i hele valgkampen, sier han.

Nedlagt gruve Røyrvik

NEDLAGT GRUVE: Gruva i Joma ble lagt ned i 1998. Det er der gruveselskapet ønsker å sette i gang med ny gruvedrift.

Foto: Snorre Tønset

Forsoning i egen kommune

Påtroppende ordfører, Reitan, synes det er synd at debattklimaet i forbindelse med gruvesaken har vært så hardt.

Han håper at det blir mer ro i Røyrvik fremover, i tillegg mener han at befolkningen i kommunen må forsones.

– Vi må forsones i egen kommune etter dette. Det har vært ganske tøft for alle innbyggerne i Røyrvik å stå i det her, sier Reitan.

Jåma forteller også om «irrasjonelle, delvis stygge og lite gjennomtenkte kommentarer».

– Alle har en moralsk forpliktelse, spesielt i ett lite samfunn. Fortsetter det slik som nå så er løpet kjørt, fastslår hun.

Men hun mener at forsoning er mulig, dersom man er optimistisk.

– Optimistisk sett så er forsoning fullt mulig, men det innebærer gjensidig respekt og forståelse, poengterer hun.

Korte nyheter

 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen
 • Ávjovárri mister mandat til Sør-Norge

  Sametingets valgmanntall øker og nå er det 23 488 personer i valgmanntallet.

  De nye tallene viser at det blir endringer i mandatfordelingen i neste valgperiode; Ávjovárri valgkrets mister mandat til Sør-Norge valgkrets.

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2943 personer, og valgmanntallet er per 30. juni 2023 på 23 488 personer.

  Det kommer frem i en pressemelding fra Sametinget.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap).

  Det velges 39 representanter til Sametinget. Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021-2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater. Ávjovári valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025-2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet. Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Sametinget i Karasjok
  Foto: Benjamin Fredriksen